Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 19)

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO

Przepisy dotyczące kultu

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do całej społeczności Izraelitów
i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
3
Każdy
z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja
jestem Pan, Bóg wasz!
4
Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie
bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
5
Kiedy będziecie składać
Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby Mu była przyjemna.
6
Będziecie
z niej jedli w sam dzień ofiary i w następnym dniu. To, co pozostanie na
trzeci dzień, będzie spalone w ogniu.
7
Gdyby kto jadł z niej na trzeci
dzień, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby przyjemna [Bogu].
8
Kto będzie
z niej jeść, zaciągnie winę, bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek
będzie wykluczony spośród swojego ludu.

Żniwa ubogich

9
Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego
skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu.
10
Nie
będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w
winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Obowiązki względem bliźniego

11
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać
jeden drugiego.
12
Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby
to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!
13
Nie będziesz
uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie
pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.
14
Nie będziesz złorzeczył
głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się
bał Boga twego. Ja jestem Pan!

15
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz
stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla
bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.
16
Nie będziesz szerzył
oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja
jestem Pan!
17
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
18
Nie będziesz
szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz
miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

Zakaz łączenia dwóch różnych gatunków

19
Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch
gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie
będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.

Obcowanie z niewolnicą

20
Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest
niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani
obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci,
bo ona nie była obdarzona wolnością.
21
Przyprowadzi mężczyzna przed wejście
do Namiotu Spotkania swoją ofiarę zadośćuczynienia dla Pana, to jest barana
na zadośćuczynienie.
22
Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem,
ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie
mu odpuszczony grzech, który popełnił.

Pierwociny drzew owocowych

23
Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego
gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostaną
one “nieobrzezane”, nie będziecie ich jeść.
24
W czwartym roku wszystkie ich
owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Pana.
25
W piątym roku będziecie
jedli ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg
wasz!

Różne zakazy

26
Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać
wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.
27
Nie będziecie obcinać w
kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.
28
Nie
będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się
tatuować. Ja jestem Pan!
29
Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją
nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty.
30

Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem
Pan!
31
Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów.
Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem
Pan, Bóg wasz!

Sprawiedliwość społeczna

32
Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten
sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!
33
Jeżeli w waszym kraju osiedli
się przybysz, nie będziecie go uciskać.
34
Przybysza, który się osiedlił
wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie
samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg
wasz!
35
Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w
wagach, w objętości.
36
Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki
sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz,
który wyprowadził was z ziemi egipskiej!
37
Będziecie strzec wszystkich
ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem
Pan!”

Zostaw wpis