Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 24)

ŚWIECZNIK I CHLEBY POKŁADNE

Oliwa do świecznika

1
Potem Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci
do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne
światło.
3
Na zewnątrz zasłony świadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go
ustawi, [by świecił] od wieczora aż do poranka przed Panem, nieustannie. To
jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń.
4
Na czystym świeczniku
przygotuje lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie.

Chleby pokładne

5
Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście
placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych efy.
6
Potem ułożysz je w dwa
stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem.
7
Położysz
na każdym stosie trochę czystego kadzidła – to będzie pamiątka chleba,
ofiara spalana dla Pana.
8
Każdego szabatu przygotują to przed Panem jako
dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze.
9
To będzie dla
Aarona i dla jego synów. Będą to jedli w miejscu poświęconym. Jest to rzecz
najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta”.

RÓŻNE KARY

Kara za bluźnierstwo

10
Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina.
Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie.
11
Syn Izraelitki
zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza.
Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.
12

Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez
usta Pana.
13
Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:
14
“Każ wyprowadzić
bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego
głowie. Cała społeczność ukamienuje go.
15
Potem powiesz Izraelitom:
Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał.
16
Ktokolwiek
bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje
go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo
przeciwko Imieniu.

Kary za uderzenia i za morderstwo

17
Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.
18
Ktokolwiek
zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę.
19

Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił.

20
Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś
okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony.
21
Kto zabije zwierzę,
będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.

22
Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan,
Bóg wasz!”
23
Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza
obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, co Pan rozkazał Mojżeszowi.

Zostaw wpis