Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 4)

OFIARA PRZEBŁAGALNA

Za grzech arcykapłana

1
Pan tak powiedział do Mojżesza:
2
“To powiedz Izraelitom: Jeżeli kto przez
nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś
czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań:
3
jeżeli ten grzech
popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży Panu
jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez
skazy.
4
Przyprowadzi cielca przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana,
położy rękę na głowie cielca, i zabiją cielca przed Panem.
5
Potem
namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do Namiotu
Spotkania.
6
I umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią siedem razy przed
Panem, to jest przed zasłoną Miejsca Świętego.
7
Następnie pomaże kapłan
krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w Namiocie
Spotkania. Całą resztę krwi cielca wyleje na podstawę ołtarza ofiar
całopalnych, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania.
8
Potem
oddzieli cały tłuszcz od cielca ofiary przebłagalnej, a mianowicie tłuszcz,
który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi,
9
także i
obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi,
a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie – przy nerkach go oddzieli,
10

tak jak oddziela się tłuszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kapłan zamieni
to wszystko w dym na ołtarzu ofiar całopalnych.
11
Skórę zaś cielca ofiary
biesiadnej, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i
zawartość jelit,
12
słowem całego cielca każe wynieść poza obóz, na miejsce
czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach, na ogniu. Będzie
spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół.

Za społeczność

13
Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta
będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś
sprzecznego z przykazaniami Pana, i w ten sposób zawinili,
14
a potem
grzech, który popełnili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie
przyprowadzi przed Namiot Spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną.

15
Starsi społeczności włożą ręce na głowę cielca przed Panem, i ten cielec
będzie zabity przed Panem.
16
Namaszczony kapłan wniesie do Namiotu
Spotkania część krwi cielca.
17
Potem kapłan umoczy palec we krwi i pokropi
siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną.
18
Pomaże także krwią rogi
ołtarza, który jest przed Panem w Namiocie Spotkania. Całą resztę krwi
wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do
Namiotu Spotkania.
19
A cały tłuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na
ołtarzu.
20
Potem postąpi z tym cielcem tak samo, jak postąpił z poprzednio
wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej. Tak postąpi z nim. W ten sposób
kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im [wina] odpuszczona.
21
Potem
wyniosą tego cielca poza obóz i spalą, tak jak spalono pierwszego cielca. To
jest ofiara przebłagalna za społeczność.

Za naczelnika rodu

22
Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwagę przestąpi jedno z
przykazań Pana, Boga swego, i w ten sposób zawini,
23
i jeżeli zwrócę mu
uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze koziołka bez
skazy.
24
Potem włoży rękę na głowę koziołka, i zabiją go na miejscu, gdzie
zabija się ofiary całopalne przed Panem. To jest ofiara przebłagalna.
25
A
kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomaże nią rogi ołtarza
ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar
całopalnych,
26
cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, tak jak tłuszcz
ofiary biesiadnej. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech
naczelnika rodu, i będzie mu odpuszczony.

Za zwykłych ludzi

27
Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagę,
przestąpi jedno z przykazań Pana i w ten sposób zawini,
28
i jeżeli zwrócę
mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój
grzech kozę bez skazy.
29
Następnie włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej
i zabije ją na miejscu [przeznaczonym dla] ofiary całopalnej.
30
Kapłan
umoczy palec we krwi i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą
resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza.

31
Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary
biesiadnej. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako miłą woń dla Pana. W ten
sposób kapłan dokona przebłagania za niego i grzech będzie mu odpuszczony.

32
Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze owcę jako ofiarę przebłagalną, to
przyprowadzi owcę bez skazy,
33
włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i
zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu, gdzie się zabija ofiary
całopalne.
34
Potem kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i
pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na
podstawę ołtarza.
35
Cały tłuszcz oddzieli, tak jak był oddzielony tłuszcz
owcy, złożonej jako ofiara biesiadna. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu,
ponad ofiarami spalanymi dla Pana. W ten sposób kapłan dokona przebłagania
za jego grzech, który tamten popełnił, i będzie mu odpuszczony.

Zostaw wpis