Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 8)

USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA
WPROWADZENIE AARONA I JEGO SYNÓW W CZYNNOŚCI KAPŁAŃSKIE

Przygotowania

1
Potem Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę
do namaszczania cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów
przaśnych.
3
Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do Namiotu
Spotkania”.
4
Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał, i społeczność
zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spotkania.
5
Potem Mojżesz
powiedział do społeczności: “Oto, co mi Pan kazał uczynić!”

Kąpiel, włożenie szat i namaszczenie

6
Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich
wodą.
7
Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego
wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i
przymocował go nią.
8
Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału
urim i tummim.
9
Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie
tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
10
Potem
Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w
nim było, i poświęcił te rzeczy.
11
Także pokropił nią siedem razy ołtarz i
namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem, również kadź na wodę i jej
podstawę, aby je poświęcić.
12
Potem wylał [trochę] oliwy namaszczenia na
głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić.
13
Następnie Mojżesz kazał
synom Aarona przybliżyć się, włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi
pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Ofiara przebłagalna za kapłanów

14
Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego
synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary przebłagalnej.
15
Mojżesz zabił
go, wziął krew jego i palcem pomazał nią rogi ołtarza dokoła – w ten sposób
oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go,
i dokonał przebłagania.
16
Potem wziął cały tłuszcz, który jest na
wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie
nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu.
17
A
cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza
obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.

Ofiara całopalna przy wprowadzeniu

18
Potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną. Aaron i jego synowie
włożyli ręce na głowę barana.
19
Mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz
dokoła.
20
Potem Mojżesz pokrajał barana na części i zamienił w dym głowę,
części i tłuszcz.
21
Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana
i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń,
ofiara spalana dla Pana, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.

Obrzędy wprowadzenia w czynności kapłańskie

22
Potem przyprowadzono drugiego barana, barana [ofiary] wprowadzenia w
czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana.
23

Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha
Aarona, duży palec jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi.
24
Potem
Mojżesz kazał się przybliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich
prawych uszu, duże palce ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg.
Resztę krwi wylał Mojżesz dokoła ołtarza.

25
Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na
wnętrznościach wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie
nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę.
26
Z kosza chlebów przaśnych, który
stoi przed Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek przyrządzony z
oliwą i jeden podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej
łopatce.
27
Potem położył to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego
synów i wykonał nimi gest kołysania przed Panem.
28
Następnie Mojżesz wziął
to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu nad całopaleniem. To
była ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie, miła woń, ofiara spalana
dla Pana.
29
Mojżesz wziął mostek i wykonał nim gest kołysania przed Panem.
To była część należna Mojżeszowi z barana [ofiary] wprowadzenia w czynności
kapłańskie, jak nakazał Pan Mojżeszowi.
30
Potem Mojżesz wziął trochę oliwy
namaszczenia i trochę krwi z ołtarza i pokropił nią Aarona i jego szaty, a z
nim jego synów i ich szaty. Tak poświęcił Aarona z jego szatami i z nim jego
synów z ich szatami.

Uczta ofiarna i tydzień wprowadzenia w czynności kapłańskie

31
Potem powiedział Mojżesz do Aarona i do jego synów: “Ugotujcie mięso
przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, który jest w
koszu ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Tak mi nakazano w słowach:
Aaron i jego synowie będą je jedli.
32
Resztę mięsa i chleba spalicie w
ogniu.
33
Od wejścia do Namiotu Spotkania nie będziecie odchodzić przez
siedem dni, aż do dnia, kiedy skończą się dni waszego wprowadzania w
czynności kapłańskie, bo przez siedem dni będziecie w nie wprowadzani.
34

Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Pan nakazał czynić, aby dokonać za was
przebłagania.
35
Przez siedem dni będziecie siedzieć przy wejściu do Namiotu
Spotkania dzień i noc na straży Pana, abyście nie pomarli. Taki nakaz
otrzymałem”.
36
Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakazał im
przez Mojżesza.

Zostaw wpis