Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 1)

PIERWSZY SPIS MĘŻCZYZN ZDOLNYCH DO WALKI

1
Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi
słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
2

“Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i
rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.
3
Ty i Aaron
dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu
wzwyż, według ich zastępów.
4
Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć
mąż, głowa rodu.

Imiona wodzów pokoleń

5
A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena – Elisur,
syn Szedeura;
6
z Symeona – Szelumiel, syn Suriszaddaja;
7
z Judy -
Nachszon, syn Amminadaba;
8
z Issachara – Netaneel, syn Suara;
9
z Zabulona
- Eliab, syn Chelona.
10
Z synów Józefa: z Efraima – Eliszama, syn Ammihuda;
z Manassesa – Gamliel, syn Pedahsura;
11
z Beniamina – Abidan, syn
Gideoniego;
12
z Dana – Achijezer, syn Ammiszaddaja;
13
z Asera – Pagiel,
syn Okrana;
14
z Gada – Eliasaf, syn Deuela;
15
z Neftalego – Achira, syn
Enana”.
16
Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami
pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.
17
Mojżesz i Aaron
rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
18
Zebrali
więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał
swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu
wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.
19
Zgodnie z rozkazem Pana
dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

Dane spisu ludności

20
Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i
rodów, licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż,
zdolnych do walki -
21
spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć
tysięcy pięciuset.
22
Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów,
licząc imiona i głowy – wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż,
zdolnych do walki -
23
spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy trzystu.
24
Synów Gada, ich potomków według szczepów i
rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -

25
spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset
pięćdziesięciu.
26
Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc
imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
27
spisanych z pokolenia
Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
28
Synów Issachara, ich
potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż,
wszystkich zdolnych do walki -
29
spisanych z pokolenia Issachara było
pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
30
Synów Zabulona, ich potomków
według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich
zdolnych do walki -
31
spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt
siedem tysięcy czterystu.
32
Synów Józefa – synów Efraima ich potomków
według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich
zdolnych do walki -
33
spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści
tysięcy pięciuset.
34
Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów,
licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
35

spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
36

Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat
dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
37
spisanych z pokolenia
Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
38
Synów Dana, ich
potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż,
wszystkich zdolnych do walki -
39
spisanych z pokolenia Dana było
sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
40
Synów Asera, ich potomków według
szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych
do walki -
41
spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy
pięciuset.
42
Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc
imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
43
spisanych
z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
44
Oto ci,
których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których
było dwunastu mężów – po jednym z każdego rodu.
45
Całkowita liczba
Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat
dwudziestu wzwyż -
46
wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset
pięćdziesiąt.
47
Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.
48
Pan
bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:
49
“Nie będziesz spisywał pokolenia
Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
50

Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego
sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i
wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

51
Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się
zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany,
będzie ukarany śmiercią.
52
Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich
zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.
53

Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara
nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku
Świadectwa”.
54
Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał
Mojżeszowi.

Zostaw wpis