Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 10)

Przepisy o trąbach

1
Tak mówił Pan dalej do Mojżesza:
2
“Sporządź sobie dwie trąby srebrne.
Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania
znaku do zwijania obozu.
3
Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie
cała społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania.
4
Lecz gdy tylko w jedną
zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów
Izraela.
5
Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od
wschodniej strony.
6
Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci,
którzy są od południowej strony. Znakiem do zwinięcia obozu będzie
przeciągły głos trąby.
7
Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić
przeciągle.
8
Trąbić mają kapłani, synowie Aarona; będzie to dla was i dla
waszych potomków prawem wiekuistym.
9
Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać
na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle
dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od
nieprzyjaciół.
10
Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu
księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w
trąby; one będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz”.

Porządek marszu

11
Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podniósł się
obłok znad Przybytku Świadectwa.
12
Izraelici rozpoczęli swoją podróż z
pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obłok zatrzymał się dopiero na
pustyni Paran.
13
Tak wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana, danego
przez Mojżesza:
14
Pierwsza ruszyła chorągiew obozu synów Judy według swoich
zastępów, a zastępom jego przewodził Nachszon, syn Amminadaba.
15
Zastępy
pokolenia synów Issachara prowadził Netaneel, syn Suara.
16
Zastępy
pokolenia synów Zabulona prowadził Eliab, syn Chelona.
17
Skoro zwinięto
przybytek, ruszyli niosąc przybytek Gerszonici i Meraryci.
18
Potem ruszyła
chorągiew obozu synów Rubena według swoich zastępów, a zastępom jego
przewodził Elisur, syn Szedeura.
19
Zastępy pokolenia synów Symeona
prowadził Szelumiel, syn Suriszaddaja.
20
Zastępy pokolenia synów Gada
prowadził Eliasaf, syn Deuela.
21
Wtedy ruszyli Kehatyci, którzy mieli nieść
sprzęty najświętsze. Zanim oni przyszli, inni postawili już przybytek.
22

Następnie ruszyła chorągiew obozu synów Efraima według swoich zastępów, a
zastępom jego przewodził Eliszama, syn Ammihuda.
23
Zastępy pokolenia synów
Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedahsura.
24
Zastępy pokolenia synów
Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego.
25
Potem ruszyła chorągiew synów
Dana według swoich zastępów, tworząc tylną straż całego obozu. Zastępom ich
przewodził Achiezer, syn Ammiszaddaja.
26
Zastępy pokolenia synów Asera
prowadził Pagiel, syn Okrana.
27
Wreszcie zastępy pokolenia synów Neftalego
prowadził Achira, syn Enana.
28
Taki był porządek marszu Izraelitów
podzielonych na oddziały. W ten sposób ruszali.

Mojżesz i Chobab

29
Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teścia:
“Idziemy do kraju, o którym Pan powiedział: Daję go wam. Pójdź z nami, a
będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Pan przyrzekł dobra Izraelowi”.

30
Ten mu odpowiedział: “Nie mogę iść z tobą, lecz wrócę raczej do mego
kraju i do mojej rodziny”.
31
“Nie opuszczaj nas – rzekł Mojżesz – ty bowiem
znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz, ty będziesz naszym
przewodnikiem.
32
Gdy zaś wyruszysz z nami, dopuścimy cię do udziału we
wszystkich dobrach, jakich nam udzieli Pan”.
33
Tak więc ruszyli od góry
Pana i ciągnęli przez trzy dni. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi
podczas trzech dni podróży, gdy szukali miejsca postoju.
34
Podczas dnia
obłok Pana był nad nimi, gdy wychodzili z obozu.
35
Gdy arka wyruszała,
mówił Mojżesz: “Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele
Twoi; a ci, którzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą”.
36
A gdy
się zatrzymywała, mówił: “Wróć się, o Panie, do mnóstwa izraelskich
zastępów”.

Zostaw wpis