Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 16)

Bunt przeciw Mojżeszowi

1
Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram,
synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena,
2
powstali przeciw
Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów,
książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.
3
Połączyli
się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: “Dość tego, gdyż
cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc
wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?”
4
Gdy to Mojżesz usłyszał, upadł na
twarz.
5
Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai: “Rano da poznać Pan, kto
do Niego należy, kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Jedynie temu,
kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie.
6
Tak uczynicie: niech Korach i
jego stronnicy wezmą kadzielnice swoje,
7
niech włożą do nich ogień i jutro
położą w nie kadzidło przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest święty. Dosyć
wam, synowie Lewiego”.
8
I rzekł Mojżesz do Koracha: “Słuchajcie, synowie
Lewiego:
9
Czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród
społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego pełniąc służbę w
przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich pełnić swój urząd?

10
Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi braćmi, lewitami, zbliżać się do
siebie, a wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej!
11
Złączyliście się
przeciw Panu, ty i cała twoja zgraja; kimże jest Aaron, że szemrzecie
przeciw niemu?”
12
Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów
Eliaba, ale oni rzekli: “Nie przyjdziemy!
13
Czyż nie dosyć tego, żeś nas
wyprowadził z kraju opływającego w mleko i miód, by nas wygubić na pustyni,
ale jeszcze chciałbyś sobie przywłaszczyć władzę nad nami?
14
Przecież to
nie jest kraj opływający w mleko i miód, gdzie nas wprowadziłeś, ani nie
dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym ludziom
odebrać oczy? Nie przyjdziemy!”
15
Mojżesz rozgniewał się bardzo i rzekł do
Pana: “Nie przyjmuj ich ofiary! Żadnemu z nich nie wziąłem nawet osła i
nikogo z nich nie skrzywdziłem”.

Ukaranie buntowników

16
Potem Mojżesz powiedział do Koracha: “Jutro stań ty ze swoimi
stronnikami przed Panem: ty wraz z nimi, a również i Aaron.
17
Każdy niech
weźmie swoją kadzielnicę i włoży do niej kadzidło, i każdy przyniesie swoją
kadzielnicę przed Pana – razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Także ty i
Aaron przynieście swoje kadzielnice”.
18
Każdy więc wziął swoją kadzielnicę,
włożył do niej ognia, nasypał kadzidła i stanęli przy wejściu do Namiotu
Spotkania – stanął też Mojżesz i Aaron.
19
Gdy Korach zebrał przeciw nim tę
całą społeczność przy wejściu do Namiotu Spotkania, ukazała się całej
społeczności chwała Pana.
20
A Pan tak przemówił do Mojżesza i Aarona:
21

“Odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę”.
22
Wtedy oni padli na
twarz i błagali: “O Boże, Boże, od którego zależy życie wszystkich istot:
czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą społeczność, gdy tylko jeden
zgrzeszył?”
23
Na to rzekł Pan do Mojżesza:
24
“Daj społeczności taki
rozkaz: Usuńcie się z obrębu zamieszkania
25

Wtedy podniósł się Mojżesz i udał się do Datana i Abirama, a starsi Izraela
poszli za nim.
26
Wówczas rozkazał społeczności: “Oddalcie się od namiotów
tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie
zginęli przez ich grzechy!”
27
Usunęli się więc z miejsca zamieszkania
Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed
wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi.
28

Teraz rzekł Mojżesz: “Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym te wszystkie
czyny wykonał, i że to nie ode mnie wyszło:
29
jeśli ci ludzie umrą śmiercią
naturalną i jeśli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie
posłał.
30
Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją
paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem
wpadną do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu”.
31

Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi.
32
Ziemia
otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również
ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem.
33

Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do szeolu, a ziemia
zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności.
34
Wszyscy zaś
Izraelici, którzy stali wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc: “By też i nas
ziemia nie połknęła!”
35
Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu
pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło.

Zostaw wpis