Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 18)

1
Wtedy rzekł Pan do Aarona: “Ty, synowie twoi i ród twego ojca, będziecie
odpowiedzialni za wykroczenia popełnione w przybytku. Ty i synowie twoi
będziecie odpowiadać za winy waszego kapłaństwa.
2
Niech również bracia twoi
- pokolenie Lewiego, szczep twego ojca – przyjdą i przyłączą się do ciebie,
a pomagają tobie i synom twoim [w służbie] przed Namiotem Spotkania.
3

Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do
sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżać; w przeciwnym razie
zginą tak oni, jak i wy.
4
Mają być przy tobie i winni się troszczyć o
wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden
niepowołany niech się do was nie zbliża.
5
Wy obejmiecie staranie o
przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw Izraelitom.

6
Oto Ja wziąłem waszych braci, lewitów, spośród synów Izraela jako dar za
was, jako oddanych Panu, aby pełnili służbę w Namiocie Spotkania.
7
Ty zaś
wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać obowiązków kapłańskich co do
ołtarza i miejsca poza zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się
kto niepowołany zbliży – zginie”.

Udział kapłanów w darach ofiarnych

8
Mówił dalej Pan do Aarona: “Ja oddaję ci dary odłożone dla mnie. Ze
wszystkich świętych darów Izraela daję tobie i synom twoim jako należność
wiekuistą na mocy namaszczenia.
9
Z darów najświętszych, o ile nie zostaną
spalone, przypadną tobie: dary ofiarne przy wszystkich ofiarach z pokarmów,
ofiarach przebłagania i zadośćuczynienia, które mi przynoszą. Jako rzeczy
najświętsze będą należeć do ciebie i synów twoich.
10
W Miejscu Najświętszym
będziesz je spożywać; tylko mężczyźni mogą to jeść; będziesz to uważał za
święte.
11
Tobie przypadną dary ofiarne wszystkich składanych gestem
kołysania ofiar Izraelitów. Daję je tobie, synom twoim i córkom jako
należność wiekuistą; ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, może je
spożywać.
12
Daję tobie wszystko co najlepsze z oliwy, wszystko co najlepsze
z młodego wina i zboża, które Izraelici przynoszą Panu jako pierwsze plony.

13
Pierwociny, które przynoszą Panu ze wszystkiego w ich kraju, mają do
ciebie należeć. Każdy spośród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, może z
nich spożywać.
14
Cokolwiek obłożone będzie klątwą w Izraelu, ma do ciebie
należeć.
15
Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają Panu ze
wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będzie twoje; ludzi
pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt
nieczystych.
16
Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu
syklów srebra według wagi przybytku; sykl po dwadzieścia ger.
17
Nie każesz
jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy: te są święte. Krew ich
wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako miłą woń dla Pana.
18

Lecz mięso ich będzie do ciebie należeć, to jest mostek z piersi, ofiarowany
gestem kołysania, i prawa łopatka będą twoje.
19
Wszystko, co odłożone jest
z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą Panu, daję na zawsze tobie,
synom twoim i córkom. To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec
Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą”.

Część należna lewitom

20
Rzekł Pan do Aarona: “Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie
otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi; Ja jestem działem
twoim i dziedzictwem twoim pośród Izraelitów.
21
Oto oddaję lewitom jako
dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za
służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania.
22
Izraelici nie będą się mogli
zbliżać do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na
śmierć.
23
Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w Namiocie Spotkania i będą
dźwigać ciężar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici
nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów,
24
lecz dałem im
jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze.
Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród
Izraelitów”.

Dziesięciny

25
Potem Pan mówił do Mojżesza:
26
“Tak przemów do lewitów i powiedz im:
Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako
dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana.
27
Będzie
wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zboże z klepiska lub to, co
przepełnia tłocznię.
28
Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych
dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni
ofiarować Panu, kapłanowi Aaronowi.
29
Ze wszystkich darów, jakie wam
przypadną, winniście złożyć dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy -
odpowiednią świętą część.
30
Powiedz im również: Gdy odłożycie to, co
najlepsze, będzie ono lewitom policzone podobnie jak ofiara z klepiska i
tłoczni.
31
Możecie to jeść na każdym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy
należą do waszych rodzin. Jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy
Namiocie Spotkania.
32
Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie
zaciągniecie żadnej winy, nie zbezcześcicie świętych darów Izraelitów, i
[dzięki temu] nie pomrzecie”.

Zostaw wpis