Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 19)

Popiół z czerwonej krowy

1
Mówił znów Pan do Mojżesza i Aarona:
2
“Oto rozporządzenie Prawa
przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadzą czerwoną
krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma.
3
Oddacie ją
kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz, i zabije się ją w
jego obecności.
4
Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i
pokropi siedem razy ową krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania.
5

Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i
zawartość jelit.
6
Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, hizop oraz nitki
karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa.
7
Następnie wypierze
kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą; po spełnieniu tych czynności wejdzie
do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora.
8
Również ten, który
palił krowę, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie
nieczystym aż do wieczora.

9
Mąż czysty zbierze popiół krowy i złoży go na czystym miejscu poza
obozem, aby dla społeczności Izraelitów był przechowany do przygotowania
wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech.
10
Ten, który zbierał popiół z
krowy, winien wyprać szaty swoje i pozostanie nieczysty aż do wieczora.
Będzie to ustawą wieczystą zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy
się pośród was zatrzymują.

Poszczególne wypadki zaciągnięcia nieczystości

11
Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie
nieczysty przez siedem dni.
12
Winien się nią oczyścić w trzecim i siódmym
dniu, a wtedy będzie czysty. Gdyby jednak nie dokonał w trzecim i siódmym
dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczysty.
13
Ktokolwiek dotknie się
zmarłego, ciała człowieka, który umarł, a nie dokona oczyszczenia siebie,
bezcześci przybytek Pana. Taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie
pokropiła go woda oczyszczenia; pozostaje przeto nieczysty, a plama jego
ciąży na nim.
14
A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w
namiocie: każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa,
będzie nieczysty przez siedem dni.
15
Również każde naczynie otwarte, które
nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste.
16
Podobnie będzie
przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem,
zmarłego, kości ludzkich albo grobu.

Rytualna woda oczyszczenia

17
Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia
nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną.
18
Mąż
czysty weźmie hizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty
oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął
kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu.
19
I tak pokropi mąż czysty
tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu
będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje się w
wodzie i wieczorem będzie czysty.
20
Lecz mąż, który stał się nieczysty, a
nie dokonał aktu oczyszczenia, będzie wyłączony ze społeczności; zbezcześcił
bowiem przybytek Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia, więc
pozostaje nieczysty.
21
Będzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto
skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać odzienie swoje, a każdy, kto się
zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczystym aż do wieczora.
22

Wszystko wreszcie, czego się dotknie nieczysty, a także osoba, która się go
dotknie, będą nieczyste aż do wieczora”.

Zostaw wpis