Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 2)

Rozmieszczenie pokoleń w obozie

1
Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami:
2
Niech Izraelici
rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła
Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu.
3
Od wschodu rozbije obóz Juda,
stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon,
syn Amminadaba.
4
Wojsko jego według spisu liczy siedemdziesiąt cztery
tysiące sześciuset.
5
Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego
wodzem ma być Netaneel, syn Suara.
6
Wojsko jego według spisu liczy
pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
7
Następnie pokolenie Zabulona, a
wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona.
8
Wojsko jego według spisu
liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
9
Wszystkich spisanych w obozie
Judy według ich zastępów – sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni
pierwsi będą zwijać namioty.
10
Od południowej strony [będzie] chorągiew
obozu Rubena [rozłożonego] według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena
będzie Elisur, syn Szedeura.
11
Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści
sześć tysięcy pięciuset.
12
Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem
synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.
13
Wojsko jego według
spisu liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
14
Następnie pokolenie
Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela.
15
Wojsko jego według
spisu liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu.
16
Wszystkich
spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów sto pięćdziesiąt jeden
tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Jako drudzy będą zwijać namioty.
17
Potem
wyruszy Namiot Spotkania – obóz lewitów w środku innych obozów – według
tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu,
pod swoją chorągwią.
18
Od zachodu [będzie] chorągiew obozu Efraima
[rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama,
syn Ammihuda.
19
Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści tysięcy
pięciuset.
20
Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa będzie
Gamliel, syn Pedahsura.
21
Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści dwa
tysiące dwustu.
22
Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina
będzie Abidan, syn Gideoniego.
23
Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści
pięć tysięcy czterystu.
24
Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich
zastępów było sto osiem tysięcy stu. Oni jako trzeci będą zwijać namioty.
25

Od północy, stosownie do swoich oddziałów, [będzie] chorągiew obozu Dana
[rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achijezer,
syn Ammiszaddaja.
26
Liczba jego wojska według obliczenia wynosi
sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
27
Obok nich rozbije obóz pokolenie
Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana.
28
Wojsko jego według
spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
29
W końcu pokolenie
Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana.
30
Wojsko jego
według spisu liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
31
Wszystkich
spisanych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni
jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi.
32
Oto Izraelici
spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich
zastępów było sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesięciu.
33
Stosownie do
rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, lewici nie zostali spisani razem z resztą
Izraelitów.
34
Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał
Pan: obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu
i swym rodzie.

Zostaw wpis