Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 28)

Przepisy o ofiarach

1
Pan mówił tak do Mojżesza:
2
“Oznajmij Izraelitom następujące
rozporządzenie: Czuwajcie nad tym, by składać Mi w określonym czasie dary
ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na miłą woń dla Mnie.

Ofiary codzienne

3
Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniście składać Panu, są
następujące: dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę
całopalną.
4
Jedno jagnię ma być złożone na całopalenie rano, a drugie
wieczorem.
5
Do tego jako ofiara z pokarmów dziesiąta część efy najczystszej
mąki zaprawionej oliwą według miary jednej czwartej hinu oliwy wyciśniętej z
oliwek.
6
To jest ustawiczne całopalenie, które już na górze Synaj składano
Panu jako miłą woń ofiary spalanej.
7
Do tego jako ofiara z płynów <wino>, w
ilości jednej czwartej hinu na każde jagnię. Sycera ma być wylana dla Pana w
obrębie świątyni.
8
Drugie jagnię winieneś ofiarować o zmierzchu. Złóż w
ofierze z tymi samymi ofiarami z pokarmów, podobnie jak rano, należącą do
nich ofiarę z płynów jako miłą woń ofiary spalanej dla Pana.

Ofiary w szabat

9
W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze dwa jagnięta roczne bez
skazy z dwiema dziesiątymi efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako
ofiarę z pokarmów, i należącą do tego ofiarę z płynów.
10
To jest ofiara
całopalna sobotnia na każdy szabat, oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary
z płynów.

Ofiary przy nowiu księżyca

11
Każdego pierwszego dnia waszego miesiąca macie złożyć Panu na
całopalenie: dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt bez
skazy.
12
Do każdego cielca dodacie trzy dziesiąte [efy] najczystszej mąki
zaprawionej oliwą jako ofiarę z pokarmów i do barana – dwie dziesiąte [efy]
najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę z pokarmów;
13
dalej, do
każdego jagnięcia jako ofiarę z pokarmów jedną dziesiątą [efy] najczystszej
mąki zaprawionej oliwą; wszystko jako ofiarę całopalną, jako miłą woń dla
Pana.
14
Przynależną ofiarą z płynów będzie pół hinu wina na cielca, jedna
trzecia – na barana i jedna czwarta – na jagnię. To jest ofiara podczas
nowiu księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie
składać.
15
Wreszcie, poza stałą ofiarą całopalną i należącą do niej ofiarą
z płynów, winien być złożony Panu w ofierze kozioł jako ofiara przebłagalna.

Ofiary na Święto Paschy

16
W czternastym dniu pierwszego miesiąca jest Pascha Pana.
17

Piętnastego zaś dnia tegoż miesiąca jest święto, i odtąd przez siedem dni
można jeść tylko przaśny chleb.
18
W dniu pierwszym będzie zwołanie święte,
i nie wolno wykonywać żadnej pracy.
19
Jako ofiarę spalaną, jako całopalenie
dla Pana, winniście wtedy złożyć dwa młode cielce, barana i siedem
jednorocznych jagniąt, a wszystkie one mają być bez skazy.
20
Należąca do
tego ofiara z pokarmów ma się składać z najczystszej mąki zaprawionej oliwą:
trzy dziesiąte [efy] na każdego cielca, dwie dziesiąte na jednego barana,
21

a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt.
22
Wreszcie jeden kozioł na
ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
23
Wszystko to ma być
złożone oprócz porannego całopalenia, które jest ustawicznym całopaleniem.

24
Takie ofiary macie składać codziennie przez siedem dni jako pokarm, jako
ofiary spalane, jako miłą woń dla Pana: winny być składane oprócz codziennej
ofiary całopalenia i należącej do niej ofiary z płynów.
25
Dzień siódmy
będzie znowu dniem świętego zwołania, i wtedy żadnej pracy wykonywać nie
będziecie.

Ofiary Święta Tygodni

26
Także w dniu pierwocin, gdy składacie Panu ofiarę z nowego zboża w
Święto Tygodni, ma być dla was zwołanie święte; wtedy nie będziecie
wykonywać żadnej pracy.
27
Złóżcie wtedy na ofiarę całopalną jako miłą woń
dla Pana dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt,
28
do tego
odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą -
mianowicie trzy dziesiąte [efy] na jednego cielca,
29
dwie dziesiąte na
barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt.
30
Wreszcie kozła
jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
31
To wszystko
macie złożyć w ofierze oprócz codziennego całopalenia i należącej do niego
ofiary z pokarmów <będą dla was bez skazy> wraz z płynnymi ich ofiarami.

Zostaw wpis