Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 3)

POKOLENIE LEWIEGO

Kapłani

1
Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan
mówił do Mojżesza na górze Synaj.
2
Synowie Aarona mieli następujące imiona:
pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar.
3
Oto imiona synów
Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską
służbę.
4
Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy
chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę
kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar.

Obowiązki lewitów

5
Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
6
“Każ się zbliżyć
pokoleniu Lewiego i postaw [je] przed kapłanem Aaronem: niechaj mu służą!
7

Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i
cała społeczność winna dbać w związku z Namiotem Spotkania.
8
Winni strzec
wszystkich sprzętów Namiotu Spotkania i wezmą na siebie staranie o to
wszystko, o co winni się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby
w przybytku.
9
Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu być
całkowicie oddani ze strony Izraelitów.
10
Aaronowi i jego synom zlecisz, by
pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany,
ma być ukarany śmiercią”.

Wybór lewitów

>

11
I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza:
12
“Oto Ja wziąłem lewitów spośród
synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z
łona matek, dlatego lewici są moją własnością.
13
Do Mnie bowiem należy
wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było
pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne
w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem
Pan”.

Rody lewitów

14
Mówił dalej Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami:
15

“Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów;
wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż”.
16
Mojżesz więc
dokonał ich spisu według rozkazu Pana.
17
A oto imiona synów Lewiego:
Gerszon, Kehat i Merari.
18
Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin:
Libni i Szimei.
19
Synowie zaś Kehata według swych rodzin: Amram, Jishar,
Chebron i Uzzjel,
20
a synowie Merariego według swych rodzin: Machli i
Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodów.
21
Od Gerszona pochodzą
rodziny Libnitów i Szimeitów; to są właśnie rodziny Gerszonitów.
22
Liczba
spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich siedem
tysięcy pięciuset.
23
Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od
strony zachodniej.
24
Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela.
25
W
Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek, o
namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do Namiotu
Spotkania,
26
dalej o zasłony dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na
dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz, wreszcie o powrozy potrzebne
do tej służby.
27
Od Kehata pochodzą rodziny: Amramitów, Jisharytów,
Chebronitów i Uzzjelitów; są to rodziny Kehatytów.
28
Całkowita liczba
spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich osiem
tysięcy trzystu ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku.
29

Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku.
30

Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uzzjela.
31
Mieli się oni troszczyć o
arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone
do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie.
32
Księciem książąt
rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi,
którzy pełnili służbę w świątyni.
33
Od Merariego [pochodzą] rodziny:
Machlitów i Muszytów; są to rodziny Merarytów.
34
Całkowita liczba spisanych
mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich sześć tysięcy
dwustu.
35
Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni
namioty od północnej strony przybytku.
36
Merarytom powierzono troskę o
deski przybytku, ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do
tego należący i jego obsługę;
37
dalej o słupy dziedzińca razem z ich
podstawami, wreszcie o kołki i powrozy.
38
Mojżesz i Aaron wraz z synami
rozbijali namioty od strony wschodniej przed Namiotem Spotkania. Oni to w
imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Gdyby zaś zbliżył się
ktoś niepowołany, miał być ukarany śmiercią.
39
Całkowita liczba lewitów
spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana – mężczyzn w wieku od jednego
miesiąca wzwyż – wynosiła dwadzieścia dwa tysiące.

Lewici w miejsce pierworodnych

40
Rzekł znowu Pan do Mojżesza: “Dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych
Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż i zrób imienny ich wykaz.
41

Weź dla Mnie lewitów – bo Ja jestem Pan – w miejsce pierworodnych spośród
Izraelitów, podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne
z bydła Izraelitów”.
42
Spisał więc Mojżesz, stosownie do rozkazu Pana,
pierworodnych Izraelitów,
43
i okazało się, że wszystkich mężczyzn
pierworodnych od miesiąca wzwyż – według tego, jak zostali spisani – było w
wykazie imiennym dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesięciu trzech.

44
Rzekł znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
45
“Weź lewitów na miejsce
wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz bydło należące do lewitów zamiast
ich bydła. I będą lewici należeć do Mnie, bo Ja jestem Pan.
46
Jako wykup za
owych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy
przewyższają liczbę lewitów,
47
weźmiesz po pięć syklów od głowy według wagi
sykla przybytku; sykl po dwadzieścia ger.
48
Daj to srebro Aaronowi i jego
synom jako wykup za tych nadliczbowych”.
49
Wziął więc Mojżesz wykup od
tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów.
50
Otrzymał
srebro od pierworodnych: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów według
wagi sykla przybytku.
51
Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom
według rozkazu Pana, tak jak polecił Pan Mojżeszowi.

Zostaw wpis