Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 31)

Wojna święta przeciw Madianitom

1
Rzekł Pan do Mojżesza:
2
“Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem
zostaniesz przyłączony do twoich przodków”.
3
Rzekł więc Mojżesz do ludu:
“Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom;
mają im wymierzyć pomstę Pana.
4
Poślijcie na wyprawę wojenną po tysiącu
ludzi z każdego pokolenia izraelskiego”.
5
I zostało wybranych po tysiącu z
każdego pokolenia, czyli dwanaście tysięcy zdolnych do walki.
6
Mojżesz
posłał po tysiącu ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi [wysłał]
Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe.

7
Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw
Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn.
8
Zabili również królów
madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i
Reba – razem pięciu królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama,
syna Beora.
9
Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie
oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek.
10
Spalili
wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska
namiotów.
11
Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i
zwierząt,
12
przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana
Eleazara i całej społeczności Izraelitów, do obozu, który się znajdował na
równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
13
Mojżesz,
kapłan Eleazar i wszyscy książęta społeczności wyszli z obozu naprzeciw
nich.
14
I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i
setników, którzy wracali z wyprawy wojennej.
15
Rzekł do nich: “Jakże
mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?
16
One to za radą Balaama
spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności
wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.
17
Zabijecie więc
spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały
z mężczyzną.
18
Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z
mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu.
19
Musicie jednak pozostać
przez siedem dni poza obozem. Każdy z was, który kogoś zabił, każdy, który
się dotknął zabitego, musi się oczyścić dnia trzeciego i siódmego, zarówno
on, jak i jego jeńcy.
20
Również odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to
co jest sporządzone z sierści koziej i wszystkie przedmioty z drzewa muszą
być oczyszczone”.
21
Kapłan Eleazar powiedział jeszcze do wojowników, którzy
z nim razem odbyli wyprawę: “Taki jest nakaz prawa, który Pan dał
Mojżeszowi:
22
złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów
23
i w ogóle
wszystko, czego ogień nie zniszczy, przeprowadźcie przez ogień, aby stało
się czyste; ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczystość. Czego zaś nie
można kłaść do ognia, przeprowadźcie przez wodę.
24
Siódmego dnia wypierzcie
swoje odzienie; wtedy staniecie się czyści i będziecie mogli znowu wejść do
obozu”.

Podział zdobyczy

25
Potem tak mówił Pan do Mojżesza:
26
“Policz wraz z kapłanem Eleazarem
i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone
jako zdobycz.
27
Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali
udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność.
28
Winieneś jednak od
wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną
sztukę na pięćset – zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec.
29
Z
połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę
dla Pana.
30
Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą
część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła,
i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana”.
31
Mojżesz i
kapłan Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakazał.
32
Zdobycz, którą
wojownicy wzięli jako łup, składała się z sześciuset siedemdziesięciu pięciu
tysięcy owiec,
33
siedemdziesięciu dwóch tysięcy wołów,
34
sześćdziesięciu i
jednego tysiąca osłów,
35
a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie
obcowały z mężczyzną, było razem trzydzieści dwa tysiące.

36
Połowa przypadająca w udziale tym, którzy brali udział w wyprawie
wojennej, wynosiła: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec.
37
Z
tego oddali Panu sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk;
38
trzydzieści sześć
tysięcy wołów – z czego oddali Panu siedemdziesiąt dwie sztuki;
39

trzydzieści tysięcy pięćset osłów, z czego oddali Panu sześćdziesiąt i jedną
sztukę.
40
Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści
dwie osoby.
41
I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na
ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi,
42
z połowy
[należnej pozostałym] Izraelitom, którą Mojżesz oddzielił od części
przypadającej wojownikom.
43
A w połowie należnej reszcie Izraela było
trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec,
44
trzydzieści sześć
tysięcy wołów,
45
trzydzieści tysięcy pięćset osłów
46
i szesnaście tysięcy
osób.
47
Z tej części należnej Izraelitom wziął Mojżesz jedną pięćdziesiątą
tak z ludzi, jak i z bydła, i dał lewitom, którzy strzegą przybytku Pana -
stosownie do nakazu, jaki odebrał Mojżesz od Pana.
48
Wtedy przystąpili do
Mojżesza dowódcy oddziałów wojska, tysiącznicy i setnicy,
49
i rzekli do
Mojżesza: “Słudzy twoi dokonali przeglądu wszystkich poddanych sobie
wojowników i okazało się, że żaden z nich nie zginął.
50
Dlatego
przynieśliśmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze złota:
nagolennice, naramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano
nad nami wobec Pana obrzędu przebłagania”.
51
Wzięli więc Mojżesz i kapłan
Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty.
52
Złota zaś oddanego przez
tysiączników i setników na ofiarę dla Pana było szesnaście tysięcy siedemset
pięćdziesiąt syklów.
53
Każdy ze zwykłych wojowników posiadał jeszcze swój
własny łup.
54
Mojżesz więc i kapłan Eleazar wzięli złoto od tysiączników i
setników i zanieśli do Namiotu Spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla
Pana.

Zostaw wpis