Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 32)

Podział Zajordania

1
Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę
Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła.
2

Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana Eleazara i książąt
społeczności:
3
“Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Cheszbon, Eleale, Sibma,
Nebo i Beon,
4
kraj, który Pan poddał społeczności Izraela, nadaje się
szczególnie do hodowli bydła, a twoi słudzy posiadają [wiele] bydła”.
5

Potem mówili dalej: “Jeśli darzysz nas życzliwością, oddaj tę krainę w
posiadanie sługom swoim. Nie prowadź nas przez Jordan!”
6
Mojżesz
odpowiedział Gadytom i Rubenitom: “Jakże to? Wasi bracia ruszą do walki, a
wy chcecie tu spokojnie pozostać?
7
Czemu odbieracie Izraelitom odwagę
wejścia do kraju, który im dał Pan?
8
Tak postępowali już przodkowie wasi,
gdy ich z Kadesz-Barnea wysłałem celem zbadania kraju.
9
Dotarli aż do
doliny Eszkol i zbadali kraj, potem jednak odebrali Izraelitom odwagę do
tego stopnia, że już nie chcieli iść do kraju, który im Pan przyobiecał.
10

Tego dnia zapłonął Pan gniewem i przysiągł:
11
Mężowie, którzy wyszli z
Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwyż, nie zobaczą kraju, który
poprzysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; nie okazali mi bowiem
pełnego posłuszeństwa;
12
oprócz Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i Jozuego,
syna Nuna, którzy okazali Panu pełne posłuszeństwo.
13
Wtedy rozgniewał się
Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez czterdzieści
lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach
Pana.
14
A teraz stanęliście zamiast przodków waszych jako grzeszne
potomstwo, by spotęgować gniew Pana przeciw Izraelowi.
15
Gdy Mu się znowu
sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni, i wy będziecie winni zguby
całego ludu”.
16
Oni zaś przybliżyli się do niego i rzekli: “Tu zbudujemy
zagrody dla naszych stad i osiedla dla naszych rodzin.
17
My jednak sami
chcemy iść spiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na
miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostaną zabezpieczone w
umocnionych miastach ze względu na mieszkańców kraju.
18
Nie powrócimy
jednak do swoich rodzin tak długo, póki każdy z Izraelitów nie otrzyma swego
dziedzictwa.
19
A my nie weźmiemy żadnego dziedzictwa z tamtej strony
Jordanu i dalej, gdyż nasze posiadłości znajdują się tu, na wschód od
Jordanu”.

20
Mojżesz odpowiedział im: “Gdy postąpicie tak, jak powiedzieliście,
gdy będziecie wobec Pana gotowi do walki
21
i gdy wszyscy spośród was zdolni
do walki przejdą Jordan w obecności Pana, aż On wypędzi przed sobą
wszystkich nieprzyjaciół swoich,
22
i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy
cały kraj będzie poddany Panu – wypełnicie swój obowiązek względem Pana i
Izraela, kraj ten będzie waszą własnością wobec Pana.
23
Gdybyście jednak
nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz
dosięgnie was.
24
Budujcie więc miasta dla rodzin waszych i zagrody dla
trzód, ale spełnijcie również to, coście przyrzekli swymi ustami”.
25
Gadyci
i Rubenici oświadczyli Mojżeszowi: “Słudzy twoi spełnią to, co nasz pan
nakazał:
26
Nasze dzieci, żony, nasze trzody i całe bydło pozostaną tu w
miastach Gileadu.
27
Słudzy twoi jednak, wszyscy zdolni do walki, pociągną w
obecności Pana na wojnę, jakeś to ty, nasz panie, powiedział”.
28
Wydał więc
Mojżesz rozporządzenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i głowom
rodów pokoleń izraelskich.
29
Rzekł do nich Mojżesz: “Gdy wszyscy Gadyci i
Rubenici zdolni do walki ruszą z wami w obecności Pana przez Jordan na
wojnę, i ziemia zostanie przez was podbita, dajcie im w posiadanie krainę
Gilead.
30
Jeśliby jednak wojownicy nie ruszyli z wami, otrzymają posiadłość
pomiędzy wami w ziemi Kanaan”.
31
Gadyci i Rubenici odrzekli na to:
“Uczynimy tak, jak Pan przykazał sługom twoim.
32
My, wojownicy, ruszymy w
obecności Pana do ziemi Kanaan, a posiadłości nasze zostaną wtedy z tej
strony Jordanu”.
33
Dał więc Mojżesz Gadytom, Rubenitom i połowie pokolenia
Manassesa, syna Józefa, królestwo Sichona, króla Amorytów, oraz królestwo
Oga, króla Baszanu, ziemię i miasta z ich okręgami, jak również miasta
okoliczne kraju.
34
Odbudowali więc Gadyci Dibon, Atarot i Aroer,
35

następnie Atrot-Szofan, Jazer i Jogboha,
36
Bet-Nimra i Bet-Haran, miasta
obronne, a także zagrody dla trzód.
37
Rubenici odbudowali Cheszbon, Eleale
i Kiriataim,
38
następnie Nebo, Baal-Meon <ze zmianą nazwy> oraz Sibma, i
nadali nazwy miastom, które odbudowali.
39
Potomkowie Makira, potomkowie
Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam
mieszkali.
40
Oddał więc Mojżesz Gilead Makirowi, potomkowi Manassesa, on
zaś tam się osiedlił.
41
Również Jair, potomek Manassesa, wyruszył i zajął
wsie [Amorytów], i nazwał je Osiedlami Jaira.
42
W końcu wyruszył Nobach.
Zdobył Kenat z przynależnymi doń miastami i nazwał je swoim własnym imieniem
- Nobach.

Zostaw wpis