Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 33)

Poszczególne etapy wyjścia

1
Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli
z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona.
2
Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana
miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca
postojów, z których ruszali dalej.
3
W pierwszym miesiącu wyruszyli z
Ramses. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po Święcie
Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich
Egipcjan.
4
A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich
pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich
bogami.
5
Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.
6
Z
Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju
pustyni.
7
Następnie ruszyli z Etam i skierowali się do Pi-Hachirot
położonego obok Baal-Sefon i rozbili obóz przed Migdol.
8
Wyruszyli spod
Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi
przez pustynię rozbili obóz w Mara.
9
Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W
Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, rozbili obóz.

10
Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.
11
Od Morza
Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin.
12
Wyruszyli z pustyni
Sin i rozbili obóz w Dofka.
13
Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.
14

Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do
picia.
15
Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.
16
Wyruszyli
z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.
17
Wyruszyli z
Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
18
Wyruszyli z Chaserot i rozbili
obóz w Ritma.
19
Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.
20

Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.
21
Wyruszyli z Libny i
rozbili obóz w Rissa.
22
Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.
23

Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer.
24
Wyruszyli od góry
Szafer i rozbili obóz w Charada.
25
Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w
Makelot.
26
Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat.
27
Wyruszyli z
Tachat i rozbili obóz w Terach.
28
Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w
Mitka.
29
Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.
30
Wyruszyli z
Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.
31
Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w
Bene-Jaakan.
32
Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
33

Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.
34
Wyruszyli z Jotbata
i rozbili obóz w Abrona.
35
Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.

36
Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz.
37

Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
38

Stosownie do rozkazu Pana wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam w
czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia
piątego miesiąca.
39
Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, sto
dwadzieścia trzy lata.
40
Król Aradu, położonego na południe od ziemi
Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają.
41
Wyruszyli
oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.
42
Wyruszyli z Salmona i rozbili
obóz w Punon.
43
Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.
44
Wyruszyli
następnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu.
45

Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.
46
Wyruszyli z Dibon-Gad i
rozbili obóz w Almon-Diblataim.
47
Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili
obóz na górach Abarim, naprzeciw Nebo.
48
Wyruszyli z gór Abarim i rozbili
obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
49
Obozowali na
równinach Moabu na Jordanem między Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim.

Boży nakaz co do podziału Kanaanu

50
Tak mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha:
51

“To powiedz Izraelitom: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan,
52

macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie
wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a
wszystkie wyżyny spustoszycie.
53
Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i
będziecie w nim mieszkali, albowiem Ja dałem wam tę ziemię w posiadanie.
54

Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu,
które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej -
mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im
według pokoleń przydzielić posiadłość.
55
Jeśli jednak mieszkańców kraju nie
wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla
waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju,
gdzie zamieszkacie.
56
Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić”.

Zostaw wpis