Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 4)

Kehatyci

1
Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami:
2
“Wyłącz spośród
synów Lewiego Kehatytów, pełną ich liczbę według szczepów i rodów
3
od lat
trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić
służbę, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania.
4
Zadaniem Kehatytów
będzie troska o rzeczy najświętsze.
5
Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie
Aaron z synami. Zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią Arkę Świadectwa.
6

Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę
całą z fioletowej purpury, wreszcie założą drążki.
7
Również nad stołem
pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy,
czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych; chleb ustawicznej ofiary winien
się również na nim znajdować.
8
Następnie okryją go tkaniną karmazynową,
wreszcie pokrowcem ze skór delfinów, na koniec założą drążki.
9
Potem wezmą
tkaninę z fioletowej purpury i okryją nią podstawę świecznika łącznie z
lampami, nożycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwę,
używanymi do jego obsługi.
10
Następnie owiną go – wraz z całym przynależnym
sprzętem – pokrowcem ze skóry delfinów, i umieszczą na noszach.

11
Teraz rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z fioletowej purpury i
okryją go okryciem ze skór delfinów i założą drążki.
12
Następnie wezmą
wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni, owiną je tkaniną
z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na
noszach.
13
Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą.

14
Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu:
popielnice, widełki, łopatki, kropielnice; wszystkie te sprzęty ołtarza
okryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki.
15
Przy zwijaniu obozu,
gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie
przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią Kehatyci, aby je ponieść. Nie
wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać; w przeciwnym razie umrą. Taką
to służbę mają do spełnienia Kehatyci w Namiocie Spotkania.
16
Eleazar zaś,
syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o pachnące
kadzidło, o stałą ofiarę z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien
czuwać nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje: nad
miejscem świętym i jego sprzętami”.
17
I mówił dalej Pan do Mojżesza i
Aarona:
18
“Nie dopuśćcie, by szczep rodzin Kehatytów został spośród lewitów
wytracony.
19
Postarajcie się raczej aby żyli, a nie musieli umrzeć, gdy się
zbliżą do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wskażą
każdemu, co ma czynić i co nosić.
20
Sami jednak [Kehatyci] nie mogą
przyjść, by choć przez chwilę popatrzeć na rzeczy święte; w przeciwnym razie
umrą”.

Gerszonici

21
Mówił dalej Pan do Mojżesza:
22
“Dokonaj obliczenia Gerszonitów
według rodów i rodzin.
23
Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do
pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w
Namiocie Spotkania.
24
A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów, co mają
czynić i co nosić:
25
winni nosić tkaniny przybytku i sam Namiot Spotkania
łącznie z pokrowcem; pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu,
oraz zasłonę [będącą] przy wejściu do Namiotu Spotkania.
26
Następnie
zasłony dziedzińca i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec, który
otacza dokoła przybytek i ołtarz, wreszcie należące do tego powrozy i
wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby.
27
Wszystkie zajęcia Gerszonitów
odnośnie do tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Aarona i
jego synów; powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić.
28
Taka
będzie służba rodzin Gerszonitów co do Namiotu Spotkania. Nadzór nad nimi
będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona.

Meraryci

29
Dokonaj [również] spisu Merarytów według ich rodzin i rodów.
30

Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych
do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania.
31
Pełniąc
służbę w Namiocie Spotkania będą nosić deski przybytku i należące do nich
poprzeczki oraz słupy łącznie z podstawami;
32
dalej słupy otaczające
dziedziniec dokoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały
sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić.

33
Taka będzie służba rodzin Merarytów. Co do wszystkich obowiązków swych w
Namiocie Spotkania będą podlegać Itamarowi, synowi kapłana Aarona”.

Spis lewitów

34
Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności dokonali spisu
Kehatytów według ich rodzin i rodów,
35
ludzi w wieku od lat trzydziestu do
pięćdziesięciu, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania
prac w Namiocie Spotkania.
36
Spisanych według rodzin było dwa tysiące
siedmiuset pięćdziesięciu.
37
Są to spisani z rodzin Kehatytów: całkowita
liczba tych, którzy mają pełnić służbę w Namiocie Spotkania, a których
spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany za pośrednictwem Mojżesza.

38
Dokonano też spisu Gerszonitów według ich rodzin i rodów,
39
w wieku od
lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do
wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
40
Spisanych według ich rodzin i
rodów było dwa tysiące sześciuset trzydziestu.
41
To była pełna liczba
spisanych z rodzin Gerszonitów – wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w
Namiocie Spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana.
42

Dokonano też spisu Merarytów według ich rodzin i rodów,
43
wszystkich w
wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i
do wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
44
Spisanych według rodzin było
trzy tysiące dwustu.
45
To była liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu
tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana dany Mojżeszowi.
46
Całkowita
liczba lewitów, których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela według
rodzin i rodów,
47
wszystkich spisanych ludzi, zdolnych do pełnienia służby
i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania oraz do noszenia ciężarów
48
było
osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu.
49
Stosownie do rozkazu Pana
Mojżesz wyznaczył każdemu, co ma czynić i co nosić. Zostali spisani zgodnie
z rozkazem, który Pan dał Mojżeszowi.

Zostaw wpis