Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 7)

Dary ofiarne wodzów pokoleń

1
Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze
wszystkimi sprzętami; podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do
niego należącymi namaścił i poświęcił.
2
Wtedy książęta Izraela, głowy
poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli
swoje dary.
3
Przyprowadzili oni dla Pana: sześć krytych wozów i dwanaście
wołów; przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole od
każdego. Przyprowadzili to przed przybytek.
4
Wówczas rzekł Pan do Mojżesza:

5
“Weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w Namiocie
Spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby”.
6
Wziął
więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom.
7
Odpowiednio do ich służby dał
Gerszonitom dwa wozy i cztery woły.
8
Osiem wołów i cztery wozy dał
Merarytom, odpowiednio do ich służby, [jaką mieli pełnić] pod kierunkiem
Itamara, syna kapłana Aarona.
9
Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli
powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach.

10
W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je
przynieśli przed ołtarz,
11
rzekł Pan do Mojżesza: “Niech każdego dnia jeden
z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza”.

12
Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn
Amminadaba z pokolenia Judy.
13
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna
wagi stu trzydziestu syklów oraz czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów
- według wagi przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną
oliwą na ofiarę pokarmową,
14
czasza złota wagi dziesięciu syklów,
napełniona kadzidłem,
15
młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę
całopalną,
16
kozioł na ofiarę przebłagalną,
17
wreszcie dwa woły, pięć
baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To
był dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba.

18
Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę
Issacharytów.
19
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu
trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi
przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę
pokarmową,
20
czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem;
21

młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
22
kozioł na
ofiarę przebłagalną,
23
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Netaneela,
syna Suara.

24
Trzeciego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Zabulonitów, Eliab, syn
Chelona.
25
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
26

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
27
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
28
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
29
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliaba, syna
Chelona.

30
Czwartego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Rubenitów, Elisur, syn
Szedeura.
31
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
32

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
33
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
34
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
35
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Elisura, syna
Szedeura.

36
Piątego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Symeonitów, Szelumiel,
syn Suriszaddaja.
37
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu
trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi
przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę
pokarmową,
38
czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
39

młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
40
kozioł na
ofiarę przebłagalną,
41
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Szelumiela,
syna Suriszaddaja.

42
Szóstego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Gadytów, Eliasaf, syn
Deuela.
43
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
44

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
45
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
46
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
47
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliasafa,
syna Deuela.

48
Siódmego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Efraimitów, Eliszama,
syn Ammihuda.
49
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu
trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi
przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę
pokarmową,
50
czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
51

młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
52
kozioł na
ofiarę przebłagalną,
53
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliszamy,
syna Ammihuda.

54
Ósmego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Manassytów, Gamliel, syn
Pedahsura.
55
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
56

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
57
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
58
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
59
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Gamliela,
syna Pedahsura.

60
Dziewiątego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Beniaminitów, Abidan,
syn Gideoniego.
61
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu
trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi
przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę
pokarmową,
62
czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
63

młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
64
kozioł na
ofiarę przebłagalną,
65
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Abidana, syna
Gideoniego.

66
Dziesiątego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Danitów, Achiezer,
syn Ammiszaddaja.
67
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu
trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi
przybytku – obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę
pokarmową,
68
czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
69

młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
70
kozioł na
ofiarę przebłagalną,
71
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiezera,
syna Ammiszaddaja.

72
Jedenastego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Aserytów, Pagiel,
syn Okrana.
73
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
74

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
75
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
76
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
77
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Pagiela, syna
Okrana.

78
Dwunastego dnia <przyniósł dar ofiarny> książę Neftalitów, Achira,
syn Enana.
79
Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu
syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów – według wagi przybytku -
obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową,
80

czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem,
81
młody cielec,
baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną,
82
kozioł na ofiarę
przebłagalną,
83
wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć
jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiry, syna
Enana.

84
[Dary na] poświęcenia ołtarza, [które przynieśli] książęta izraelscy
w dniu jego namaszczenia, były następujące: dwanaście mis srebrnych,
dwanaście czar srebrnych i dwanaście czasz złotych.
85
Każda misa ważyła sto
trzydzieści [syklów] srebra, a każda czara siedemdziesiąt. Ogólny ciężar
naczyń srebrnych wynosił dwa tysiące czterysta syklów srebra – według wagi
przybytku.
86
Czasz złotych, wypełnionych kadzidłem, było dwanaście; każda
czasza ważyła dziesięć syklów według wagi przybytku. Ogólny ciężar złota
czasz wynosił sto dwadzieścia syklów.

87
Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła:
dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych jagniąt, z
dodaniem przynależnych ofiar z pokarmów, i dwanaście kozłów na ofiarę
przebłagalną.
88
Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną
wynosiła: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt
kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek. To były [dary ofiarne na]
poświęcenia ołtarza, gdy został namaszczony.

89
Gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Spotkania, by rozmawiać z Nim,
słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad Arką
Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego.

Zostaw wpis