Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Malachiasza (Ml 1)

Miłość Boga do Izraela

1
Wyrok. Mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.
2
Umiłowałem was
- mówi Pan – wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż
Ezaw nie był bratem Jakuba? – wyrocznia Pana – a Ja [jednak] umiłowałem
Jakuba.
3
Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na
spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni.
4
Choćbyś powiedział, Edomie:
Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone – tak [oto]
mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać
granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem.
5
Oto oczy wasze będą
to oglądały i powiecie: Potężnym okazał się Pan [nawet] poza granicami
Izraela.

Napomnienie pod adresem kapłanów

6
Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem
Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla
Mnie? [To] mówi Pan Zastępów do was, o kapłani: Lekceważycie imię moje, a
jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?
7
Oto
przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie: Czym go skaziliśmy?
Tym, że [przynosząc je, niejako] powiadacie: Oto stół Pański jest w
pogardzie.
8
Gdy bowiem przynosicie ślepe [zwierzę] na ofiarę, czyż nie jest
to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego?
Ofiarujże to twemu namiestnikowi! – czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię
przyjmie? – mówi Pan Zastępów.
9
A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga,
aby się zmiłował nad wami. Wyście popełnili to [zło] – czy więc On będzie
przychylny dla kogokolwiek z was? – pyta Pan Zastępów.
10
Niechby ktoś
spośród was raczej zamknął drzwi [świątyni], byście nie zapalali świateł na
ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was, mówi Pan Zastępów,
ani Mi nie jest miła ofiara z waszej ręki.

11
Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu
wielkie będzie imię moje między narodami,
a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany
imieniu memu i ofiara czysta.
Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami –
mówi Pan Zastępów.

12
Wy zaś bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pański jest splugawiony, bo
składane na nim ofiary są miernej wartości.
13
Powiadacie też: Cóż to za
umęczenie! – i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastępów, a przynosicie zwierzę
skażone: chrome i chore – i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z
upodobaniem z ręki waszej? – pyta Pan.
14
Dlatego niech będzie przeklęty
oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje [złożyć go na ofiarę], a
potem składa Panu zwierzę skażone, gdyż Ja jestem potężnym Królem a imię
moje będzie wzbudzać lęk między narodami.

Zostaw wpis