Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Micheasza (Mi 6)

DROGA DO ZBAWIENIA

Skarga Pańska wytoczona ludowi

1
Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział:
“Stań, prawuj się wobec gór,
niech słuchają pagórki twego głosu!

2
Słuchajcie, góry sporu Pańskiego,
nakłońcie uszu, posady ziemi!
Oto Pan ma spór ze swym ludem
i oskarżać będzie Izraela.

3
Ludu mój, cóżem ci uczynił?
Czym ci się uprzykrzyłem?
Odpowiedz Mi!

4
Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli wybawiłem ciebie
i posłałem przed obliczem twoim
Mojżesza, Aarona i Miriam.

5
Ludu mój, wspomnij, proszę,
co zamierzał Balak, król Moabu,
a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora?
Co było od Szittim do Gilgal –
żebyś poznał zbawcze dzieła Pańskie”.

Istota prawdziwej religii

6
“Z czym stanę przed Panem,
i pokłonię się Bogu wysokiemu?
Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną,
z cielętami rocznymi?

7
Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów,
miriadami potoków oliwy?
Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek,
owoc łona mego za grzech mojej duszy?

8
Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.
I czegoż żąda Pan od ciebie,
jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości
i pokornego obcowania z Bogiem twoim?”

Zachłanność możnych będzie ukarana

9
Głos Pana woła do miasta:
<A mądrością jest bać się imienia Twojego>:
“Słuchajcie rózgi i Tego, co ją ustanowił.

10
Czy mogę znieść
skarby nieprawości i efę szczupłą, przeklętą?

11
Czy usprawiedliwię szale niegodziwe,
a w worku – fałszywe ciężarki,

12
przez które bogacze jego
pełni są zdzierstwa,
a mieszkańcy jego wypowiadają kłamstwa
<i język w ich ustach jest zdradliwy?>

13
Ja sam więc zacząłem cię chłostać,
pustoszyć ciebie za twoje grzechy.

14
Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz,
bo czczość będzie w twoich wnętrznościach.
Będziesz unosił [mienie], lecz nie zdołasz ocalić,
a co ocalisz, oddam pod miecz.

15
Będziesz siał, lecz żąć nie będziesz;
będziesz wytłaczał oliwę, lecz oliwą się nie namaścisz;
będziesz wyciskał moszcz, lecz nie będziesz pił wina.

16
Przestrzegałeś ustaw Omriego
i wszelkich praktyk domu Achaba.
Postępowaliście według ich rad,
żebym cię oddał na spustoszenie,
a mieszkańców [kraju] na pośmiewisko,
żebyście ponieśli hańbę mego ludu”.

Zostaw wpis