Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 10)

Odnowienie przymierza

1
Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym
pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani.

Podpisy

2
Mianowicie: na kartach tego dokumentu umieścili swe imię: namiestnik
Nehemiasz, syn Chakaliasza, oraz Sedecjasz,
3
Serajasz, Azariasz, Jeremiasz,

4
Paszchur, Amariasz, Malkiasz,
5
Chattusz, Szekaniasz, Malluk,
6
Charim,
Meremot, Obadiasz,
7
Daniel, Ginneton, Baruch,
8
Meszullam, Abiasz,
Mijjamin,
9
Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani.

10
I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj, jeden z synów Chenadada,
Kadmiel,
11
i bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan,
12

Mika, Rechob, Chaszabiasz,
13
Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz,
14
Hodiasz,
Bani, Beninu.

15
I wodzowie ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
16
Bunni,
Azgad, Bebaj,
17
Adoniasz, Bigwaj, Adin,
18
Ater, Ezechiasz, Azzur,
19

Hodiasz, Chaszum, Besaj,
20
Charif, Anatot, Nebaj,
21
Magpiasz, Meszullam,
Chezir,
22
Meszezabel, Sadok, Jaddua,
23
Pelatiasz, Chanan, Anajasz,
24

Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub,
25
Hallochesz, Pilcha, Szobek,
26
Rechum,
Chaszabna, Maasejasz,
27
Achiasz, Chanan, Anan,
28
Malluk, Charim, Baana.

Treść zobowiązań

29
I reszta ludu, kapłanów, lewitów – odźwierni, śpiewacy, niewolnicy
świątyni – oraz wszyscy, którzy przeszli od narodów obczyzny do Prawa
Bożego: ich żony, synowie i córki – każdy, kto był zdolny zrozumieć,
30

całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, [oświadczając]
pod przysięgą i zaklęciem: że postępować będą według Prawa Bożego, danego
przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać
wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa.
31

Mianowicie: że córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie
weźmiemy za żony dla synów naszych.
32
A co do narodów tej ziemi
przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień
sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również
w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego
dłużnika.
33
Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać
będziemy jedną trzecią sykla na [potrzeby] kultu w domu Boga naszego,
34
na
chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie,
na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne,
by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem, na wszelką posługę w domu Boga
naszego.
35
Losowaniem rozstrzygnęliśmy – kapłani, lewici i lud – sprawę
dostarczenia opału: należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać
do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem Prawa
utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego.

36
Chcemy też rokrocznie przynosić do domu Pańskiego pierwociny ziemi
naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju
37
oraz zgodnie z
przepisem Prawa to, co pierworodne: z synów naszych i z bydła naszego:
pierworodne wołów naszych i owiec obiecujemy odstawić do domu Boga naszego
dla kapłanów urzędujących w domu Boga naszego.
38
Następnie, wybór
przemiałów naszych, <czyli świadczeń naszych>, i wybór owocu wszelkiego
rodzaju drzew, moszczu i oliwy przyniesiemy kapłanom do składnic domu Boga
naszego; a dziesięcinę z ziemi naszej – lewitom; są to ci lewici, którzy
pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wiarę.
39
I
kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, gdy oni będą pobierać
dziesięcinę; a lewici odniosą dziesięcinę dziesięciny do składnic skarbca
domu Boga naszego;
40
albowiem do tych składnic przyniosą Izraelici i lewici
świadczenia zboża, moszczu i oliwy; tam są też sprzęty świątyni oraz
pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy.

Tak więc nie zaniedbamy domu Boga naszego.”

Zostaw wpis