Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 12)

Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego

1
A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem
Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz,
2
Amariasz, Malluk,
Chattusz,
3
Szekaniasz, Charim, Meremot,
4
Iddo, Ginneton, Abiasz,
5

Mijjamin, Maadiasz, Bilga,
6
Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz,
7
Sallu,
Amok, Chilkiasz, Jedajasz. – To byli zwierzchnicy kapłanów.

A bracia ich za dni Jozuego,
8
to jest lewici, byli następujący: Jozue,
Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali
śpiewem hymnów dziękczynnych;
9
a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali
naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków.

Arcykapłani od Jozuego do Jadduy

10
A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib -
Jojady,
11
Jojada był ojcem Jochanana, Jochanan był ojcem Jadduy.

Kapłani za Jojakima

12
A za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: w [rodzie]
Serajasza – Merajasz; w [rodzie] Jeremiasza – Chananiasz;
13
w [rodzie]
Ezdrasza – Meszullam; w [rodzie] Amariasza – Jochanan;
14
w [rodzie]
Malluka – Jonatan; w [rodzie] Szekaniasza – Józef;
15
w [rodzie] Charima -
Adna; w [rodzie] Meremota – Chelkaj;
16
w [rodzie] Iddo – Zachariasz; w
[rodzie] Ginnetona – Meszullam;
17
w [rodzie] Abiasza – Zikri; w [rodzie]
Mijjamina…; w [rodzie] Maadiasza – Piltaj;
18
w [rodzie] Bilgi -
Szammua; w [rodzie] Szemajasza – Jonatan;
19
w [rodzie] Jojariba – Mattenaj;
w [rodzie] Jedajasza – Uzzi;
20
w [rodzie] Sallu – Kallaj; w [rodzie] Amoka
- Eber;
21
w [rodzie] Chilkiasza – Chaszabiasz; w [rodzie] Jedajasza -
Netanel.

22
Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani
naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do panowania
Dariusza perskiego.

Zwierzchnicy rodów lewickich

23
Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz
tylko do dni Jochanana, syna Eliasziba.
24
Zwierzchnikami lewitów byli:
Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj, Kadmiel i bracia ich – którzy
według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, przy wielbieniu i dziękczynieniu
stali naprzeciw nich, oddział równo z oddziałem -
25
mianowicie:
Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odźwierni Meszullam, Talmon, Akkub
trzymali straż przy składnicach u bram.
26
Ci żyli za dni Jojakima – syna
Jozuego, syna Josadaka – i za dni namiestnika Nehemiasza oraz
kapłana-pisarza Ezdrasza.

OSTATNIE DZIEŁO WSPÓLNE EZDRASZA I NEHEMIASZA

Poświęcenie muru

27
A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich
ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy
hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach.
28
Zgromadzili się więc
śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw
Netofatytów
29
oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet;
śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy.
30
Kapłani i
lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur.

31
I wprowadziłem zwierzchników Judy przed mur, i ustawiłem dwa wielkie
chóry dziękczynne. Jeden szedł wzdłuż muru w prawo ku Bramie Śmietników.

32
Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy
33
oraz Azariasz,
Ezdrasz, Meszullam,
34
Juda, Mijjamin, Szemajasz, Jeremiasz
35
spośród
kapłanów z trąbami; a Zachariasz – syn Jonatana, syna Szemajasza, syna
Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa -
36
i bracia jego:
Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z
instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed
nimi.
37
Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost
przed siebie w kierunku stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy
murze obok pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie.

38
Drugi chór dziękczynny – a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników
ludu – szedł wzdłuż muru w lewo obok Wieży Piekarników aż do Muru
Szerokiego,
39
dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej i ku
Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny aż do Bramy Owczej; a
stanęli przy Bramie Więziennej.

40
Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa
zwierzchników ze mną;
41
a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz,
Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami
42
oraz Maasejasz,
Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy
dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem.
43
W owym dniu
złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość;
również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.

Przypisek: Utrzymanie kapłanów i lewitów

44
W owym czasie ustanowiono mężów nad składnicami dla zapasów: dla
świętych darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich zbierali z posiadłości
miejskich udziały prawem nałożone na korzyść kapłanów i lewitów; Juda bowiem
miał radość z kapłanów i lewitów, pełniących służbę.
45
Oni wykonywali
służbę Boga swego i służbę oczyszczenia – jak również śpiewacy i odźwierni -
zgodnie z rozporządzeniem Dawida i syna jego Salomona.
46
Albowiem za dni
Dawida był Asaf jako pierwszy kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych
i pieśni dziękczynnych dla Boga.
47
Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza
cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych;
i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona.

Zostaw wpis