Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 3)

Wykonywanie pracy

1
Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy
Bramy Owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota; następnie odbudowali aż do
wieży Seciny i poświęcili ją, i dalej – aż do wieży Chananeela.
2
A obok
budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakkur, syn Imriego.
3
A Bramę
Rybną odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota,
uchwyty jej i zasuwy.
4
A obok naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna
Hakkosa; i obok naprawiał Meszullam, syn Berekiasza, syna Meszezabela; i
obok naprawiał Sadok, syn Baany.
5
A obok naprawiali Tekoici; lecz
dostojnicy ich nie ugięli swego karku do pracy dla swego pana.
6
A Bramę
Jeszańską naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza: oni
wprawili belki jej i wstawili wrota jej, uchwyty i zasuwy.
7
A obok
naprawiał Gibeonita Melatiasz i Meronotyta Jadon oraz mieszkańcy Gibeonu i
Mispa – przy siedzibie namiestnika Transeufratei.
8
Obok naprawiał złotnik
Uzzjel, syn Charhajasza, a obok niego naprawiał Chananiasz, jeden z
handlarzy olejkami; potem pozostawiono mur Jerozolimy bez zmian aż do Muru
Szerokiego.
9
A obok naprawiał Refajasz, syn Chura, zwierzchnik nad połową
okręgu jerozolimskiego.
10
A obok naprawiał Jedajasz, syn Charumafa,
naprzeciw swego domu; a obok naprawiał Chattusz, syn Chaszabnejasza.
11

Następny odcinek naprawiali Malkisz, syn Charima, i Chaszszub, syn
Pachat-Moaba, przy Wieży Piekarników.
12
A obok naprawiał Szallum, syn
Hallochesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego, on wraz z
córkami swymi.
13
Bramę nad Doliną naprawiali Chanun i mieszkańcy Zanoach:
oni odbudowali ją i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy – oraz tysiąc łokci
muru aż do Bramy Śmietników.
14
A Bramę Śmietników naprawiał Malkiasz, syn
Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet-Hakkerem: on odbudował ją i wstawił jej
wrota, uchwyty i zasuwy.
15
A Bramę Źródlaną naprawiał Szallum, syn
Kol-Chozego, zwierzchnik obwodu Mispa: on odbudował ją, pokrył dachem i
wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy – oraz mur Stawu Wodociągowego przy
ogrodzie królewskim aż do stopni schodzących z Miasta Dawidowego.
16
Za nim
naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, zwierzchnik połowy Bet-Sur, aż naprzeciw
grobów rodu Dawidowego, dalej aż do Stawu Sztucznego i aż do koszar.
17
Za
nim naprawiali lewici: Rechum, syn Baniego; obok naprawiał Chaszabiasz,
zwierzchnik połowy okręgu Keila, za swój okręg.
18
Za nim naprawiali ich
bracia: Binnuj, syn Chenadada, zwierzchnik drugiej połowy okręgu Keila.
19

I obok niego Ezer, syn Jozuego, zwierzchnik Mispa, naprawiał odcinek drugi:
od miejsca naprzeciw wejścia do zbrojowni w kierunku Kąta.
20
Za nim
naprawiał Baruch, syn Zabbaja, odcinek dalszy od owego Kąta aż do bramy domu
arcykapłana Eliasziba.
21
Za nim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna
Hakkosa, odcinek dalszy: od bramy domu Eliasziba aż do końca domu Eliasziba.

22
Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy okolicy najbliższej.
23
Dalej
naprawiali Beniamin i Chaszszub naprzeciw swego domu; dalej naprawiał
Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza, obok swego domu.
24
Dalej
naprawiał Binnuj, syn Chenadada, odcinek dalszy: od domu Azariasza aż do
Kąta i aż do Rogu.
25
Dalej naprawiał Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciw
Kąta i wieży wystającej z zamku królewskiego, tej górnej przy wartowni;
dalej naprawiał Pedajasz, syn Parosza -
26
podczas gdy niewolnicy świątyni
zamieszkiwali Ofel – aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i
wieży wystającej.
27
Za nim naprawiali Tekoici odcinek dalszy od miejsca
naprzeciw wielkiej wieży wystającej aż do muru Ofelu.
28
Powyżej Bramy
Końskiej naprawiali kapłani: każdy naprzeciw swego domu.
29
Dalej naprawiał
Sadok, syn Immera, naprzeciw swego domu; i dalej naprawiał Szemajasz, syn
Szekaniasza, stróż Bramy Wschodniej.
30
Za nim naprawiali Chananiasz, syn
Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Salafa, odcinek dalszy; za nim naprawiał
Meszullam, syn Berekiasza, naprzeciw swej komnaty.
31
Za nim naprawiał
złotnik Malkiasz – aż do domu niewolników świątyni i handlarzy naprzeciw
Bramy Rewii i aż do Tarasu Narożnego.
32
Między Tarasem Narożnym a Bramą
Owczą naprawiali złotnicy i handlarze.

Trudności: drwiny nieprzyjaciół

33
I oto, gdy Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozzłościł się
i oburzył bardzo i lżył Żydów,
34
i rzekł w obecności braci swoich i wojska
samarytańskiego: “Co ci niedołężni Żydzi wyrabiają! Czy to im ujdzie płazem?
Czy skoro złożą ofiarę, to już dzieło skończone? Czy ze zwałów gruzu
wskrzeszą kamienie – wszak one są spalone!”
35
A Ammonita Tobiasz stał obok
niego i rzekł: “Cokolwiek oni zbudują, to i tak, skoro wskoczy szakal,
rozwali ich mur kamienny”. -
36
“Słuchaj, Boże nasz, w jaką popadliśmy
pogardę. Odwróć urąganie ich na nich samych i wydaj ich na złupienie w ziemi
niewoli.
37
Nie przebacz im winy i grzech ich niech nie będzie przed Tobą
wymazany, albowiem obraźliwie odnosili się do budujących”.
38
Lecz my
odbudowywaliśmy mur i naprawiano uszkodzenia całego muru do połowy, a lud
miał zapał do roboty.

Zostaw wpis