Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 7)

Opieka nad miastem

1
Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych
<oraz [do pomocy] śpiewaków i lewitów>.
2
I nad Jerozolimą ustanowiłem
brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdyż był on
mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych.
3
I dałem im
rozkaz: “Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i
dopóki ludzie są jeszcze na nogach, zamknie się wrota i zatarasuje oraz
postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym
posterunku, drugich przed własnym domem”.

Przygotowanie do zaludnienia miasta

4
Miasto było wprawdzie rozległe i ważne, ale w jego obrębie było
ludności mało i nie było domów odbudowanych.
5
Mój Bóg mnie natchnął, abym
zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów.

Pierwsi repatrianci

Wtedy znalazłem księgę metrykalną z napisem <Pierwsi, którzy
wrócili>. I
znalazłem w niej taki zapis:

6
Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie;
uprowadził ich niegdyś Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni
do Jerozolimy i Judy: każdy do swego miasta.
7
Przyszli oni z Zorobabelem,
Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem,
Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.

Liczba mężów ludu izraelskiego:
8
synów Parosza – dwa tysiące stu
siedemdziesięciu dwóch;
9
synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu
dwóch;
10
synów Aracha – sześćset pięćdziesięciu dwóch;
11
synów
Pachat-Moaba z linii Jozuego i Joaba – dwa tysiące osiemset osiemnastu;
12

synów Elama – tysiąc dwieście pięćdziesięciu czterech;
13
synów Zattu -
osiemset czterdziestu pięciu;
14
synów Zacheusza – siedemset
sześćdziesięciu;
15
synów Binnuja – sześćset czterdziestu ośmiu;
16
synów
Bebaja – sześćset dwudziestu ośmiu;
17
synów Azgada – dwa tysiące trzystu
dwudziestu dwóch;
18
synów Adonikama – sześćset sześćdziesięciu siedmiu;
19

synów Bigwaja – dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;
20
synów Adina -
sześćset pięćdziesięciu pięciu;
21
synów Atera z linii Ezechiasza -
dziewięćdziesięciu ośmiu;
22
synów Chaszuma – trzystu dwudziestu ośmiu;
23

synów Besaja – trzystu dwudziestu czterech;
24
synów Charifa – stu dwunastu;

25
synów Gibeona – dziewięćdziesięciu pięciu;
26
mężów z Betlejem i Netofy -
stu osiemdziesięciu ośmiu;
27
mężów z Anatot – stu dwudziestu ośmiu;
28

mężów z Bet-Azmawet – czterdziestu dwóch;
29
mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i
Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech;
30
mężów z Rama i Geba – sześciuset
dwudziestu jeden;
31
mężów z Mikmas – stu dwudziestu dwóch;
32
mężów z Betel
i Aj – stu dwudziestu trzech;
33
synów Nebo – pięćdziesięciu dwóch;
34

synów drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
35
synów
Charima – trzystu dwudziestu;
36
mężów z Jerycha – trzystu czterdziestu
pięciu;
37
mężów z Lod, Chadid i Ono – siedmiuset dwudziestu jeden;
38
synów
Senai – trzy tysiące dziewięćset trzydziestu.

39
Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego – dziewięćset
siedemdziesięciu trzech;
40
synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch;
41

synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;
42
synów Charima -
tysiąc siedemnastu.
43
Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja,
Hodwy – siedemdziesięciu czterech.
44
Śpiewacy: synów Asafa – stu
czterdziestu ośmiu.
45
Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, synów
Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja – stu trzydziestu ośmiu.

46
Niewolnicy świątyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,
47

synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,
48
synowie Lebany, synowie
Chagaby, synowie Szalmaja,
49
synowie Chanana, synowie Giddela, synowie
Gachara,
50
synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody,
51
synowie
Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha,
52
synowie Besaja, Meunici,
Nefisyci,
53
synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,
54
synowie
Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy,
55
synowie Barkosa, synowie
Sisery, synowie Temacha,
56
synowie Nesjacha, synowie Chatify.
57
Synowie
niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy,
58

synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,
59
synowie Szefatiasza,
synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amona.
60
Wszystkich
niewolników świątyni i synów niewolników Salomona – trzystu
dziewięćdziesięciu dwóch.

61
A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon i
Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z
Izraela:
62
synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody – sześćciuset
czterdziestu dwóch.
63
A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa,
synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i
przybrał jego imię.
64
Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono;
toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa,
65
a namiestnik
zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i
tummim.

66
Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa tysiące trzysta
sześćdziesiąt osób
67
oprócz niewolników ich i niewolnic – tych było siedem
tysięcy trzysta trzydzieści siedmioro. Mieli oni też dwustu czterdziestu
pięcioro śpiewaków i śpiewaczek. Koni mieli oni siedemset trzydzieści
sześć; mułów – dwieście czterdzieści trzy;
68
wielbłądów – czterysta
trzydzieści pięć; osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.

69
A część naczelników rodów darowała na kult: namiestnik złożył w
skarbcu tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz, trzydzieści szat
kapłańskich i pięćset min srebra.
70
A niektórzy naczelnicy rodów złożyli w
skarbcu na [potrzeby] kultu dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące
dwieście min srebra.
71
A to, co złożyła reszta ludu, wynosiło dwadzieścia
tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra, sześćdziesiąt siedem szat
kapłańskich.

72
Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a
odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela – w swoich
miastach.

REFORMA RELIGIJNA

Święto Namiotów

Gdy nadszedł siódmy miesiąc – a Izraelici mieszkali już w miastach
swoich -

Zostaw wpis