Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 10)

Arka Przymierza, wybór Lewiego

1
W tym czasie powiedział mi Pan: “Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice
podobne do pierwszych, a wstąp do mnie na górę. Uczyń też arkę z drzewa.
2

Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach -
stłuczonych przez ciebie – i włożysz je do arki”.
3
Uczyniłem arkę z drzewa
akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i
wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice.
4
A On napisał na tablicach
pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na
górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan.
5
Odwróciłem się i
zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały,
jak mi Pan rozkazał.

6
Izraelici wyszli z Beerot, posiadłości synów Jaakana, i udali się do
Mosery. Tam umarł Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, został
zamiast niego kapłanem.
7
Stamtąd wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do
Jotbata, kraju obfitującego w potoki.
8
W tym czasie wybrał Pan pokolenie
Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pańskiego, by stali przy Panu, służyli
Mu i błogosławili w Jego imieniu, [co dzieje się] aż do tego dnia.
9

Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż
dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Pan, Bóg twój.

10
Ja zostałem na górze, jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, i wysłuchał mnie Pan także i tym razem: nie chciał wytępić cię Pan.
11

I rzekł do mnie Pan: “Wstań, idź na czele ludu, by wyruszył i posiadł
ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom”.

Obrzezanie serca

12
A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś
się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go,
służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy,
13

strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego
dobra.
14
Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia
i wszystko, co jest na niej.
15
Tylko do twoich przodków skłonił się Pan,
miłując ich; po nich spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli
was, jak jest dzisiaj.
16
Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie
bądźcie nadal [ludem] o twardym karku,
17
albowiem Pan, Bóg wasz, jest
Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i
straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków.
18
On
wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu
chleba i odzienia.
19
Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli
cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
20
Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się
oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie.
21
On waszą chwałą, On
waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze
oczy.
22
W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu,
a teraz Pan, Bóg wasz, uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie.

Zostaw wpis