Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 11)

Boże miłosierdzie

1
Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw,
poleceń i nakazów po wszystkie dni.
2
Wy poznaliście je dzisiaj, a nie
dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego,
Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia,
3
znaków i dzieł,
wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, króla egipskiego, i
całej jego ziemi;
4
co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego
rydwanom – jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za
wami – wygubił ich Pan aż do dnia dzisiejszego;
5
co uczynił wam na
pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce;
6
co uczynił Datanowi i
Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i
pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym
ich dobytkiem.
7
Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana,
które On uczynił.

Błogosławieństwo w Palestynie

8
Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście
byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją
posiąść;
9
byście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom
waszym i potomstwu ich: ziemię opływającą w mleko i miód.
10
Gdyż ziemia,
którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd
wyszliście, a w którą posiawszy nasienie doprowadzaliście wodę jak do ogrodu
warzywnego przy pomocy nóg.
11
Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem
gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego.
12
To ziemia, którą stale
nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga waszego, od
początku roku aż do końca.
13
Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które
wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca i z
całej duszy,
14
ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie,
jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę.
15
Da też
trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta.
16

Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli
i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu,
17
bo zapaliłby się
gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie
wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje
Pan.

Zakończenie

18
Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je
sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami.
19

Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy
idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie.
20
Napiszesz je na odrzwiach
swojego domu i na swoich bramach,
21
aby się pomnożyły twoje dni i dni
twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan – dni tak
długie, jak dni niebios, które są nad ziemią.
22
Jeśli pilnie strzec
będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić,
miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego
się trzymając -
23
wypędzi Pan wszystkie te narody przed wami i usuniecie
narody większe i mocniejsze od was.
24
Każde miejsce, po którym będzie
chodzić stopa waszej nogi, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od
pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego.
25
Nikt przed
wami się nie ostoi, strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg
wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział.

26
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.

27
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja
wam dzisiaj daję -
28
przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana,
waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a
pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.
29
Gdy Pan, Bóg wasz,
wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo
na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal.
30
Czyż nie są te góry za
Jordanem, za drogą zachodnią do ziemi Kananejczyków, mieszkających w Arabie,
naprzeciw Gilgal, niedaleko dębów More?
31
Bo wy przejdziecie przez Jordan,
idąc posiąść ziemię, którą wam daje Pan, Bóg wasz. Gdy ją posiądziecie i
będziecie w niej mieszkać,
32
wypełniajcie pilnie wszystkie prawa i nakazy,
które ja wam dzisiaj daję.

Zostaw wpis