Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 28)

Błogosławieństwo za wierność

1
Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie
wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię
Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.
2
Spłyną na ciebie i spoczną
wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga
swego.
3
Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu.
4

Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych
zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego.
5

Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża.
6
Błogosławione będzie twoje
wejście i wyjście.
7
Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw
tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a
siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

8
Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we
wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju,
który ci daje Pan, Bóg twój.
9
Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci
poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził
Jego drogami.
10
Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało
wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały.
11
Napełni cię Pan w obfitości
dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju,
o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie.
12
Pan otworzy dla
ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie
na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz
pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki.
13
Pan
umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy
ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś
nakazuję pilnie wypełniać.
14
Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj
obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i
służyć im.

Przekleństwa za występki

15
Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie
wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie
wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.

16
Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu.
17
Przeklęty twój
kosz i twoja dzieża.
18
Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost
twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego.
19
Przeklęte będzie twoje
wejście i wyjście.

20
Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we
wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz
zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie
opuściłeś.
21
Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na
tej ziemi, którą idziesz posiąść.
22
Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą,
zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i
śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz.
23
Niebiosa, które masz nad
głową, będą z brązu, a ziemia pod tobą – żelazna.
24
Pan ześle na twą
ziemię zamiast deszczu – pył i piasek; będzie na ciebie padał z nieba, aż
cię wyniszczy.
25
Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną
drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i
wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi.
26
Twój trup będzie strawą
wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie
odpędzał.

27
Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami,
których nie zdołasz wyleczyć.
28
Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i
niepokojem serca.
29
W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy
idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał
powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie
ratował.
30
Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie; zbudujesz dom,
a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej
owoców.
31
Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł.
Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do ciebie; twoje owce zostaną
wydane twym wrogom, a nie będzie komu cię wspomóc.
32
Synowie twoi i córki
zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie,
wyniszczysz twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna.
33
Plon twego pola i
całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i
uciskany.
34
Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom.
35

Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich
uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy.

36
Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi Pan do
narodu nie znanego ani tobie, ani twoim przodkom. Tam będziesz służył obcym
bogom drewnianym i kamiennym.
37
Wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w
pośmiewisko u wszystkich narodów, do których zaprowadzi cię Pan.

38
Wyniesiesz na swoje pola wiele ziarna, a zbierzesz mało, gdyż je
pożre szarańcza.
39
Zasadzisz i uprawisz winnicę, a nie będziesz pił wina i
niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo.
40
Będziesz posiadał we
wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż
oliwki opadną.
41
Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo
pójdą w niewolę.
42
Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady.

43
Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty
będziesz zstępował coraz niżej.
44
On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie
pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle.

45
Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i
dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by
strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył.
46
Staną się one znakiem i
zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki.
47
Zamiast służyć Panu,
Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego -
48
w
głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim
wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo,
aż do zupełnej twej zagłady.

49
Wzbudzi Pan przeciw tobie lud z daleka, z krańców ziemi, podobny do
szybko lecącego orła, naród, którego języka nie rozumiesz,
50
naród o wzroku
dzikim. Nie uszanuje on starca ani dla młodzieńca nie będzie miał litości.

51
On zje przychówek twego bydła, zbiory z twego pola, aż cię wytępi. Nie
zostawi ci nic: ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka twego
bydła większego, ani pomiotu – mniejszego, aż cię zniszczy.
52
Będzie cię
oblegał we wszystkich twoich grodach, aż padną w całym kraju twe mury
najwyższe i najmocniejsze, na których polegałeś. Będzie cię oblegał we
wszystkich grodach w całym kraju, który ci dał Pan, Bóg twój.
53
Będziesz
zjadał owoc swego łona: ciała synów i córek, danych ci przez Pana, Boga
twego – wskutek oblężenia i nędzy, jakimi twój wróg cię uciśnie.
54
Człowiek
u ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony złym okiem będzie spoglądał
na swego brata, na żonę łona swojego i na resztę swych dzieci, które
pozostały,
55
nie chcąc nikomu dać ciała swych synów, które będzie jadł, bo
nie będzie już miał nic wskutek oblężenia i nędzy, jakimi cię uciśnie twój
wróg we wszystkich twych miastach.
56
Kobieta u ciebie najbardziej delikatna
i tak rozpieszczona, że nie chciała nawet postawić stopy na ziemi wskutek
delikatności i rozpieszczenia, złym okiem spojrzy na męża swego łona, na
syna i córkę,
57
ze względu na łożysko, które wyszło z jej łona, lub na
dzieci urodzone przez siebie, gdyż jeść je będzie w ukryciu wobec braku
wszystkiego w czasie oblężenia, w nędzy, jakimi cię uciśnie wróg we
wszystkich twych miastach.

58
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa – zapisanych
w tej księdze – bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana,
Boga swego,
59
Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo,
plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami.
60

Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a
one spadną na ciebie.
61
Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w
księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi.
62
Mała tylko ilość
ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że
nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego.
63
Jak podobało się Panu dobrze
czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i
wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść.
64
Pan
cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam
będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani
ty, ani twoi przodkowie.
65
Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej
nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy
wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną.
66
Życie twe będzie u ciebie jakby w
zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny
życia.
67
Rano powiesz: “Któż sprawi, by nadszedł wieczór”, a wieczorem:
“Któż sprawi, by nadszedł poranek” – a to ze strachu, który twe serce będzie
odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami.
68
Pan cię odprowadzi
okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: “Nie będziesz go już
oglądać”. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i
niewolnica, nikt cię nie wykupi.

Zakończenie

69
To są słowa przymierza, które nakazał Pan zawrzeć Mojżeszowi z
Izraelitami w kraju Moabu, oprócz przymierza, jakie zawarł z nimi na
Horebie.

Zostaw wpis