Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 31)

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA

Jozue następcą Mojżesza

1
I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela:
2
“Dziś mam już sto
dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: “Nie
przejdziesz tego Jordanu”.
3
Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On
wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue
pójdzie przed tobą, jak mówił Pan.
4
Pan postąpi z nimi, jak postąpił z
Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył.
5
Wyda
ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci
dałem.
6
Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg
twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”.

7
Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela:
“Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą
poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie.
8
Sam
Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie
porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!”

Obrzędowe czytanie Prawa

9
I napisał Mojżesz to Prawo, dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym
Arkę Przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela.
10
I rozkazał im
Mojżesz: “Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie Święta
Namiotów,
11
gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga
twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu
całego Izraela.
12
Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety i dzieci, i
cudzoziemców, którzy są w twoich murach, aby słuchając uczyli się bać Pana,
Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego Prawa.
13
Ich
synowie, którzy Go jeszcze nie znają, będą słuchać i uczyć się bać Pana,
Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będzie w kraju, na przejęcie
którego przechodzicie Jordan”.

Pouczenia Pańskie

14
Pan rzekł do Mojżesza: “Oto zbliża się czas twojej śmierci. Zawołaj
Jozuego i stawcie się w Namiocie Spotkania, abym dał mu swoje nakazy”.
Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w Namiocie Spotkania.
15
Pan ukazał
się w Namiocie, w słupie obłoku. A słup obłoku stanął u wejścia do Namiotu.

16
Pan rzekł do Mojżesza: “Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud
ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego
wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem.
17
W tym
dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim swe
oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść, i klęsk zwali się na
niego, tak iż powie wtedy: “Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga,
spotkały mnie te nieszczęścia?”
18
A Ja zakryję swe oblicze w tym dniu z
powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do obcych bogów”.

Hymn jako świadek

19
“Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go
w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela.
20
Gdy
zaprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, opływającej w
mleko i miód, będą jedli do syta, utyją, potem zwrócą się do obcych bogów i
służyć im będą, a Mną wzgardzą i złamią przymierze ze Mną.
21
Lecz gdy zwalą
się na nich liczne nieszczęścia i klęski, ta pieśń świadczyć będzie przeciw
nim, gdyż usta ich potomstwa jej nie zapomną. Ja bowiem znam już dziś ich
zamysły, którymi się kierują, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im
poprzysiągłem”.

22
Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów.
23
Pan
dał taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: “Bądź mężny i mocny, gdyż ty
zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą”.

Prawo obok arki

24
Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego Prawa w księdze,
25

rozkazał lewitom noszącym Arkę Przymierza Pańskiego:
26
“Weźcie tę Księgę
Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam
będzie przeciwko wam jako świadek.
27
Ja bowiem znam wasz upór i twardy
kark. Oto jak długo żyję z wami, opornie postępowaliście względem Pana. Cóż
dopiero po mojej śmierci?”

Izrael słucha hymnu

28
“Zbierzcie u mnie wszystkich starszych z waszych pokoleń i
zwierzchników, abym powiedział do ich uszu te słowa i wezwał przeciw nim
niebo i ziemię na świadków.
29
Ponieważ wiem, że po mojej śmierci na pewno w
przyszłości sprzeniewierzycie się i odstąpicie od drogi, którą wam
przykazałem. Dosięgnie was nieszczęście, gdy czynić będziecie to, co jest
złe w oczach Pana, gniewając Go czynami rąk waszych”.
30
Potem wygłosił
Mojżesz do uszu całej społeczności Izraela wszystkie słowa tej pieśni:

Zostaw wpis