Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 5)

Dziesięcioro Przykazań

1
Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i
przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby
je wypełniać.
2
Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie.
3
Nie
zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj
wszyscy żyjemy.
4
Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz.
5

W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana,
gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił:
6
“Jam jest Pan,
Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
7
Nie
będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
8
Nie uczynisz sobie posągu ani
żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w
wodzie poniżej ziemi.
9
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja
jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w
trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą,
10
a który
okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich
przykazań.

11
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie
dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych
rzeczy.

12
Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg
twój.
13
Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,
14
lecz
w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy,
który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja
niewolnica, jak i ty.
15
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i
wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem:
przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

16
Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś
długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg
twój.

17
Nie będziesz zabijał.

18
Nie będziesz cudzołożył.

19
Nie będziesz kradł.

20
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.
[18]
21
Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął
domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do
twojego bliźniego”.

[19]
22
Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród
ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je
na dwu tablicach kamiennych i dał mi je.

Mojżesz pośrednikiem

[20]
23
Gdy usłyszeliście głos spośród ciemności, a góra ogniem płonęła
- zbliżyli się do mnie wszyscy wodzowie pokoleń i starsi, [21]
24
i rzekli:
“Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego
słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do
człowieka, a on pozostanie żywy. [22]
25
Czemu teraz mamy umrzeć? Ten bowiem
ogromny ogień nas pochłonie. Jeśli jeszcze nadal będziemy słuchać głosu
Pana, Boga naszego, pomrzemy. [23]
26
Któż ze wszystkich, którzy by
usłyszeli głos Boga Żywego, przemawiającego spośród ognia, jak my,
pozostanie przy życiu? [24]
27
Zbliż się ty i słuchaj tego wszystkiego, co
mówi Pan, Bóg nasz. Mów ty do nas wszystko, co powie do ciebie Pan, Bóg
nasz, a my usłuchamy i wykonamy to”. [25]
28
Pan usłyszał wasze głośne
słowa, gdy mówiliście do mnie. I rzekł mi Pan: “Usłyszałem głośne słowa tego
ludu, które wypowiedzieli do ciebie. Słuszne jest wszystko to, co ci
powiedzieli. [26]
29
Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede Mną i
wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się
dobrze powodziło im i synom ich na wieki. [27]
30
Idź i powiedz im: Wróćcie
do swoich namiotów! [28]
31
A ty zostań tutaj ze Mną. Ja ci powiem wszystkie
moje polecenia, prawa i nakazy, jakich masz im nauczyć, aby je pełnili w
ziemi, którą Ja im daję na własność”. [29]
32
Przeto starajcie się wypełniać
wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani na
prawo, ani na lewo. [30]
33
Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez
Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście
długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść.

Zostaw wpis