Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 7)

Izrael – narodem wybranym

1
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją
posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów,
Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów
liczniejszych i potężniejszych od ciebie.
2
Pan, Bóg twój, odda je tobie, a
ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie
okażesz im litości.
3
Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie
oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego
syna,
4
gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym.
Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył.
5
Ale
tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery
wytniecie, a posągi spalicie ogniem.
6
Ty bowiem jesteś narodem poświęconym
Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich
narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną
własnością.

Wybranie – dowodem umiłowania Bożego

7
Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie
przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście
najmniejszym,
8
lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi
danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu
niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.
9
Uznaj więc, że Pan, Bóg twój,
jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego
pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw,
10
lecz który
odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie
tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu.
11
Strzeż przeto poleceń,
praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić.

12
Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg
twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom
twoim.
13
Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi
owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę,
przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której
poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie.
14
Obfitsze błogosławieństwo
otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie
będzie niepłodnego ani niepłodnej.
15
Pan oddali od ciebie wszelką chorobę,
nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś
świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą.
16
Wytępisz
wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad
nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.

Potęga Boga

17
Jeśli powiesz sobie: “Narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam
ich wytępić”,
18
nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój,
faraonowi i wszystkim Egipcjanom.
19
Pamiętaj o próbach ogromnych, które
widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym
ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg
twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz.
20
Nadto jeszcze Pan, Bóg
twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami
ukryje, wyginie.
21
Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród
ciebie, Bóg wielki i groźny.
22
Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój,
te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby
dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie.
23
Pan, Bóg twój, wyda
je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu.
24
Królów
ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie
ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.
25
Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz
pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie,
aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi.
26
Nic
obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak
ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to
bowiem obłożone klątwą.

Zostaw wpis