Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 10)

PSALM 10 (Wlg 9,22-39)

Modlitwa o wyzwolenie

Lamed

1
Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
w czasach ucisku się kryjesz,

2
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
i ulega podstępom, które tamten uknuł?

(Nun)

3
Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,
bluźni drapieżca i pogardza Panem.

4
W pysze swojej powiada występny: “Nie pomści;
nie ma Boga”: oto jest całe jego myślenie.

5
Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;
Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;
parska na wszystkich swoich przeciwników.

6
Myśli on sobie: “Ja się nie zachwieję;
nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia”.

Pe

7
Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,
na jego języku udręka i złośliwość.

8
Siedzi w zasadzce przy drogach
i niewinnego zabija w ukryciu;
oczy jego śledzą biedaka.

Ain

9
Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;
zasadza się, by porwać ubogiego:
porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.

10
Schyla się, przysiada na ziemi,
a od jego przemocy pada ubogi.

11
Mówi w swym sercu: “Bóg nie pamięta,
odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy”.

Kof

12
Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!
Nie zapominaj o biednych!

13
Dlaczego występny gardzi Bogiem,
mówi w swym sercu: “Nie pomści”?

Resz

14
A Ty widzisz trud i boleść,
patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.
Tobie się biedny poleca,
Tyś opiekunem sieroty!

Szin

15
Skrusz ramię występnego i złego:
pomścij jego nieprawość, by już go nie było.

16
Pan jest królem na wieki wieków,
z Jego ziemi zniknęli poganie.

Taw

17
Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,
umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

18
aby strzec praw sieroty i uciśnionego
i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

Zostaw wpis