Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 145)

PSALM 145(144)

Wielkość i dobroć Boga

1
Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Bet

2
Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Gimel

3
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Dalet

4
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

He

5
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

Waw

6
I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Zain

7
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.

Chet

8
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Tet

9
Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Jod

10
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Kaf

11
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

Lamed

12
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Mem

13
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

(Nun)

<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Samek

14
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain

15
Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe

16
Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade

17
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof

18
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz

19
Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin

20
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw

21
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.

Zostaw wpis