Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 32)

1
Nazajutrz rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i
udał się w powrotną drogę do siebie.

Przygotowania do spotkania z Ezawem

2
Jakub ruszył w dalszą drogę. A gdy go napotkali aniołowie Boga,
3

ujrzawszy ich, rzekł: “Jest to obóz Boży”. Nazwał więc to miejsce
Machanaim.

4
Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do kraju
Seir, czyli do Edomu,
5
dając im takie polecenie: “Powiedzcie panu memu
Ezawowi tak: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego
czasu byłem nieobecny.
6
Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i
niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś
mnie darzył życzliwością”.

7
Posłowie wrócili z taką wiadomością: “Szliśmy do twego brata Ezawa;
ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi”.
8
Jakub
przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi,
których miał przy sobie, owce, woły i wielbłądy na dwa obozy,
9
myśląc
sobie: “Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przynajmniej obóz
ocaleje”.
10
A potem zaczął się modlić: “Boże Abrahama i Boże ojca mego
Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie
będę ci świadczył dobro,
11
nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i
wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież
tylko z laską w ręku przeprawiłem się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa
obozy.
12
Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go,
aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi.
13
Wszakże Tyś
powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo [tak mnogie] jak
ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła”.

14
A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego, jako dar
dla brata swego Ezawa,
15
dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec
i dwadzieścia baranów,
16
trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich
źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć
ośląt.
17
I oddał sługom swoim każde ze stad, mówiąc: “Będziecie szli przede
mną w odstępach pomiędzy każdym stadem”.
18
Pierwszemu zaś słudze dał taki
rozkaz: “Gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteś sługą, dokąd
idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz,
19
odpowiesz: Sługi twego
Jakuba; jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za nami”.

20
Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy
mieli pędzić stada: “To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy
go spotkacie,
21
dodając: Sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami”. Myślał
bowiem: “Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi; a gdy ja potem go
zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie”.
22
Wysłał więc ów dar przed
sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku.
23
Ale tej jeszcze nocy
wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci,
przeprawił się przez bród potoku Jabbok.
24
A gdy ich przeprawił przez ten
potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał.

Walka Jakuba z aniołem

25
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do
wschodu jutrzenki,
26
a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu
biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim.
27
A
wreszcie rzekł: “Puść mnie, bo już wschodzi zorza!” Jakub odpowiedział: “Nie
puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!”
28
Wtedy [tamten] go zapytał:
“Jakie masz imię?” On zaś rzekł: “Jakub”.
29
Powiedział: “Odtąd nie będziesz
się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i
zwyciężyłeś”.
30
Potem Jakub rzekł: “Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe
imię?” Ale on odpowiedział: “Czemu pytasz mnie o imię?” – i pobłogosławił
go na owym miejscu.

31
Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: “Mimo że widziałem Boga
twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie”.
32
Słońce już wschodziło, gdy
Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.

33
Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest
w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie
ścięgno.

Zostaw wpis