Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 46)

Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie

1
Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do
Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka.
2
Bóg zaś w widzeniu
nocnym tak odezwał się do Izraela: “Jakubie, Jakubie!” A gdy on
odpowiedział: “Oto jestem”,
3
rzekł do niego: “Jam jest Bóg, Bóg ojca twego.
Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem.
4
Ja pójdę
tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy”.
5
Potem
Jakub wyruszył z Beer-Szeby.

Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na
wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich.
6
Zabrali też swe
trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu
wraz z całym potomstwem:
7
wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i
wnuczki – całe swe potomstwo.

8
Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego
synów.

Syn pierworodny Jakuba, Ruben,
9
oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu,
Chesron i Karmi.
10
Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i
Szaul, syn Kananejki.
11
Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
12

Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. – Ale Er i Onan umarli w
Kanaanie. – Synami Peresa byli: Chesron i Chamul.
13
Synowie Issachara:
Tola, Puwwa, Job i Szimron.
14
Synowie Zabulona: Sered, Elon i Jachleel.
15

Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę,
urodziła mu Lea w Padda-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było
trzydzieści trzy.

16
Synowie Gada: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
17

Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem
Serach; a synowie Berii: Cheber i Malkiel.
18
Są to potomkowie synów Zilpy,
którą dał Laban córce swej Lei, a która ich urodziła Jakubowi – szesnaście
osób.

19
Synowie Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin.
20
Józefowi urodzili
się w Egipcie synowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On
imieniem Poti Fera: Manasses i Efraim.

21
Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz,
Muppim, Chuppim i Ard. -
22
Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili
się Jakubowi. Wszystkich osób czternaście.

23
Syn Dana: Chuszim.

24
Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem.
25
Są to
potomkowie synów Bilhy, którą dał Laban Racheli, swej córce, a która
urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem.

26
Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z
jego bioder, było ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesięciu sześciu.

27
Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch.
Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było
siedemdziesięciu.

28
Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do
Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen,
29
Józef kazał
zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do
Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego
szyi.
30
Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: “Teraz mogę już umrzeć,
skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz!”
31
A potem Józef rzekł do braci
i do całej rodziny swego ojca: “Pójdę zawiadomić faraona i powiem mu: Bracia
moi i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu.
32
Są oni pasterzami
trzód. A jako hodowcy trzód sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój
dobytek.
33
Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód,
34

odpowiecie: My słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, zarówno
my, jak i nasi przodkowie. – I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w
Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody”.

Zostaw wpis