Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 49)

Jakub błogosławi swoich synów

1
Jakub przywołał swoich synów mówiąc do nich: “Zgromadźcie się, a opowiem
wam, co was czeka w czasach późniejszych.

2
Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba,
słuchajcie Izraela, ojca waszego!

3
Rubenie, synu mój pierworodny,
tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły,
górujący dumą i górujący siłą.

4
Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował,
bo wszedłeś do łoża twego ojca,
wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!

5
Symeon i Lewi, bracia,
narzędziami gwałtu były ich miecze.

6
Do ich zmowy się nie przyłączę,
z ich knowaniem nie złączę mej sławy;
gdyż w gniewie swym mordowali ludzi
i w swej swawoli kaleczyli bydło.

7
Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny,
i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem!
Rozproszę ich więc w Jakubie
i rozdrobnię ich w Izraelu.

8
Judo, ciebie sławić będą bracia twoi,
twoja bowiem ręka na karku twych wrogów!
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!

9
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu:
jak lew czai się, gotuje do skoku,
do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić?

10
Nie zostanie odjęte berło od Judy
ani laska pasterska spośród kolan jego,
aż przyjdzie ten, do którego ono należy,
i zdobędzie posłuch u narodów!

11
Przywiąże on swego osiołka w winnicy
i źrebię ośle u winnych latorośli.
W winie prać będzie swą odzież,
i w krwi winogron – swą szatę.

12
Będą mu się iskrzyły oczy od wina,
a zęby będą białe od mleka.

13
Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza,
nad brzegiem morza, dokąd zawijają okręty;
kraniec jego – w Sydonie.

14
Issachar – osioł kościsty,
będzie się wylegiwał ufny w swe bezpieczeństwo.

15
Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy;
ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem
i stanie się niewolnikiem, pędzonym do pracy.

16
Dan będzie sądził lud swój
jako jeden ze szczepów izraelskich;

17
będzie on jak wąż na drodze,
jak żmija jadowita na ścieżce,
kąsająca pęciny konia,
z którego jeździec spada na wznak.

18
Wybawienia twego czekam, o Panie!

19
Gad – zbójcy napadać go będą,
on zaś będzie napadał im na pięty.

20
Od Asera – tłuste pokarmy,
on będzie dostarczał przysmaków królowi.

21
Neftali – jak rozłożysty terebint,
dający miłe przepowiednie.

22
Józef – latorośl owocująca,
latorośl owocująca nad źródłem:
gałązki pną się po murze.

23
A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego
i czyhać na niego,

24
łuk jego pozostanie niezłamany,
i ręce jego – sprawne.
Z rąk potężnego Boga Jakubowego,
od Pasterza i Opoki Izraela,

25
od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał,
od Wszechmocnego, który ci będzie błogosławił –
błogosławieństwa z niebios wysokich,
błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej,
błogosławieństwa piersi i łona.

26
Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają
niż błogosławieństwa mych przodków,
jak długo trwać będą pagórki odwieczne –
niechaj spłyną na głowę Józefa,
na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci!

27
Beniamin – wilk drapieżny,
co rano rozrywa zdobycz,
a wieczorem rozdziela łupy”.

28
Wszyscy ci – to dwanaście szczepów izraelskich, oraz to, co do nich
powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne
błogosławieństwo, gdy im błogosławił.

Śmierć i pogrzeb Jakuba

29
Potem dał im taki rozkaz: “Gdy ja zostanę przyłączony do moich
przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na
polu Efrona Chetyty,
30
w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu
Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty
jako tytuł własności grobu.
31
Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam
pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę”.
32
Pole to wraz z
pieczarą zostało kupione od Chetytów.

33
Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu,
wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków.

Zostaw wpis