Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 3)

Narody, które pozostały

1
A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na
próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z
Kananejczykami -
2
a stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń
izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej
przedtem nie poznały -
3
pięciu władców filistyńskich oraz wszyscy
Kananejczycy, Sydończycy i Chiwwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór
Libanu, począwszy od góry Baal-Hermon aż do Wejścia do Chamat.
4
Byli oni
przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą
strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza.
5

Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów,
Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów,
6
żenili się z ich córkami i własne swoje
córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom.

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW

Otniel

7
Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Zapominali o Panu, Bogu
swoim, a służyli Baalom i Aszerom.
8
I znów zapłonął gniew Pana przeciw
Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan-Riszeataima, króla Aram-Naharaim,
przeto Izraelici służyli mu przez osiem lat.
9
Wołali więc Izraelici do Pana
i Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził
- Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba.
10
Był nad nim duch Pana, i
on sprawował sądy nad Izraelem.

Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce Kuszan-Riszeataima,
króla Aramu, tak iż jego ręka nad nim zaciążyła.
11
Kraj doznawał pokoju
przez lat czterdzieści – aż do śmierci Otniela, syna Kenaza.

Ehud

12
A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan
wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe
w oczach Pana.
13
Eglon połączył się z Ammonitami i Amalekitami i podjął
wyprawę, pobił Izraela i zdobył Miasto Palm.
14
Izraelici służyli Eglonowi,
królowi Moabu, przez lat osiemnaście.
15
Wtedy Izraelici wołali do Pana i
Pan wzbudził im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który władał
lewą ręką. Izraelici wysłali go z daniną do Eglona, króla Moabu.
16
Ehud
przygotował sobie sztylet o dwóch ostrzach, długi na jeden łokieć, i schował
go pod swoimi szatami na prawym biodrze.
17
Złożył więc daninę Eglonowi,
królowi Moabu – a Eglon był bardzo otyły.
18
Oddawszy daninę [Ehud] odesłał
ludzi, którzy ją przynieśli,
19
a sam zawrócił od bożków, które były
ustawione koło Gilgal, i rzekł: “Królu, mam ci coś powiedzieć w tajemnicy”.
Król powiedział: “Sza!” – na co wszyscy otaczający go wyszli.
20
Ehud
podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej komnacie, której używał
dla siebie. “Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga!” – rzekł do niego Ehud,
na co ten podniósł się ze swego tronu.
21
Wtenczas Ehud sięgnął lewą ręką po
sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu.
22

Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w jego tłuszczu,
gdyż [Ehud] nie wydobył sztyletu z brzucha i <wyszedł…>
23
Następnie Ehud
wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle.
24
Po
jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są
zaryglowane. Mówili więc do siebie: “Z pewnością chce okryć sobie nogi w
letniej komnacie”.
25
Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić, dlaczego nie
otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie wziąwszy klucz otworzyli, a oto pan
ich leżał martwy na ziemi.
26
Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło
bożków i bezpiecznie wrócił do Hasseira.
27
Wróciwszy, zatrąbił w róg na
górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele.
28
“Pójdźcie ze
mną! – rzekł do nich – albowiem Pan wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze
ręce”. Poszli za nim, odcięli Moabitom bród na Jordanie i nie pozwalali
nikomu przejść.
29
W tym czasie pobili około dziesięciu tysięcy Moabitów,
wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, tak że nikt nie uszedł.
30
W
tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd żył kraj w spokoju
przez lat osiemdziesiąt.

Szamgar

31
Po nim był Szamgar, syn Anata. Pobił on ościeniem na woły Filistynów
w liczbie sześciuset ludzi – i on także wybawił Izraela.

Zostaw wpis