Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Sędziów (Sdz 8)

Sprawa z Efraimitami

1
Potem rzekli do niego mężowie Efraima: “Cóż to za sposób postępowania z
nami, żeś idąc walczyć z Madianitami nie wezwał nas?” I bardzo się z nim
spierali.
2
Odpowiedział im: “Czy teraz uczyniłem coś większego w
porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy
u Abiezera?
3
W wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich: Oreba i Zeeba.
Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami?” Na te słowa uspokoiło się
ich oburzenie przeciwko niemu.

WALKI GEDEONA W ZAJORDANIU

Pościg po drugiej stronie Jordanu

4
Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z
trzystu mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni.
5
Rzekł
więc do mieszkańców Sukkot: “Dajcie, proszę, po bochenku chleba oddziałowi,
który idzie za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i
Salmunną – królami madianickimi”.
6
Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukkot:
“Czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać
chleba twojemu wojsku?”
7
Odpowiedział im Gedeon: “Kiedy Pan wyda w rękę
moją Zebacha i Salmunnę, wówczas wymłócę ciała wasze cierniami pustyni i
ostami”.
8
Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio,
zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak
poprzednio mieszkańcy Sukkot.
9
Penuelczykom dał podobną odpowiedź jak
mieszkańcom Sukkot: “Kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę”.

Klęska Zebacha i Salmunny

10
Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich wynosiło około
piętnastu tysięcy mężów. Była to reszta wojska ludu ze Wschodu. Liczba
poległych dochodziła bowiem do stu dwudziestu tysięcy dobywających miecza.

11
Drogą mieszkańców namiotów przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i
Jogbeha i uderzył na obóz, który czuł się bezpiecznie.
12
Zebach i Salmunna
uciekli, lecz on ich dopędził i pojmał obu królów madianickich, Zebacha i
Salmunnę, a cały obóz rozbił.

Zemsta Gedeona

13
Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, poprzez wzgórze Chares.
14

Zatrzymawszy młodzieńca spośród mieszkańców Sukkot, przepytał go, a on
spisał dla niego przywódców Sukkot i jego starszych mężów.
15
Udawszy się do
mieszkańców Sukkot rzekł: “Oto Zebach i Salmunna, z powodu których
urągaliście mi mówiąc: Czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku,
byśmy dali chleba twoim znużonym ludziom?”
16
Pojmawszy zatem starszych
miasta oraz wziąwszy ciernie pustyni i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukkot.

17
Zburzył ponadto twierdzę Penuel i zabił mieszkańców tego miasta.
18

Następnie zwrócił się do Zebacha i Salmunny: “Jacy to byli mężowie, których
zabiliście pod Taborem?” Odpowiedzieli: “Podobni do ciebie. Każdy z nich
miał wygląd syna królewskiego”.
19
“To byli moi bracia, synowie mojej
matki!” – odpowiedział – “Na życie Pana! Gdybyście ich żywych puścili, nie
zabiłbym was”.
20
Potem dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi:
“Wstań! Zabij ich!” Lecz młodzieniec nie wydobył miecza, gdyż się bał; był
bowiem jeszcze chłopcem.
21
Wtedy rzekli Zebach i Salmunna: “Wstań ty i
wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka i jego siła”. Powstał więc Gedeon i
zabił Zebacha i Salmunnę, a następnie zabrał półksiężyce wiszące na szyjach
ich wielbłądów.

Koniec życia Gedeona

22
W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona: “Panuj nad nami,
ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów”.
23
Lecz
Gedeon im odpowiedział: “Nie ja będę panował nad wami ani też mój syn: Pan
będzie panował nad wami”.
24
Zwrócił się następnie do nich Gedeon: “Mam do
was usilną prośbę: niech każdy da mi nausznicę ze swego łupu”. Pobici mieli
bowiem złote nausznice, bo byli Izmaelitami.
25
“Chętnie damy!” -
odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał na niego po nausznicy
ze swego łupu.
26
Waga złotych nausznic, o które prosił, wyniosła tysiąc
siedemset syklów złota, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, które
nosili królowie madianiccy, ani też nie licząc łańcuszków, wiszących na
szyjach wielbłądów.
27
Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w
miejscowości swojej, Ofra. Wszyscy więc Izraelici czcząc go dopuścili się
nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu.

28
Tak oto Madianici zostali poniżeni wobec Izraelitów i nie podnieśli
już więcej głowy, a kraj zażywał spokoju przez czterdzieści lat, to jest
przez czas życia Gedeona.
29
Jerubbaal, syn Joasza, wrócił i mieszkał w
swoim domu.
30
Gedeon miał siedemdziesięciu własnych synów, miał bowiem
wiele żon.
31
Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła
mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek.
32
Po jakimś czasie Gedeon, syn
Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, ojca
jego, w Ofra Abiezera.

Ponowny upadek Izraela

33
Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili [od Pana].
Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal-Berita swoim bogiem.
34

Izraelici znów nie pamiętali o Panu, Bogu swoim, który ich wybawił z rąk
wszystkich wrogów dokoła.
35
Nie okazali też życzliwości domowi
Jerubbaala-Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył
on Izraelowi.

Zostaw wpis