Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 14)

Dalsze dzieje rodziny Tobiaszów

1
Koniec słów hymnu pochwalnego Tobiasza.
2
Umarł on w pokoju mając sto
dwanaście lat i pogrzebano go uroczyście w Niniwie. A miał sześćdziesiąt dwa
lata, kiedy zasłabł na oczy. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał
jałmużny. W dalszym ciągu uwielbiał Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu.

3
A kiedy miał umierać, przywołał syna swego Tobiasza i upomniał go mówiąc:
“Synu, wyprowadź stąd twoje dzieci
4
i idź szybko do Medii, ponieważ ja
wierzę słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni
się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których
Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko
wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii
i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg
powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie
zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą
rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj
izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się
pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony.
5
Wtedy
znowu Bóg zlituje się nad nimi. I pośle ich Bóg do ziemi izraelskiej, i
odbudują znowu dom, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której
dokona się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują w
chwale Jerozolimę, a w niej odbudują dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o
nim prorocy Izraela.
6
I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i
prawdziwie czcić będą Boga. I odrzucą wszystkie swoje bożki i tych, którzy
ich wiedli na manowce, i uwielbiać będą Boga na wieki w sprawiedliwości.
7

Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w
prawdzie i zgromadzeni będą razem. I przyjdą do Jerozolimy, i zamieszkają
bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I
cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i
nieprawość znikną z całej ziemi.
8

9
A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie
Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie
wykonywać sprawiedliwość i [dawać] jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i
wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły. A teraz,
dziecko moje, wyjdź z Niniwy i nie zostawaj tu! Od tego dnia, w którym
pochowasz matkę swoją obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj dłużej w
tych okolicach. Widzę bowiem, że jest tu wiele niesprawiedliwości i dokonuje
się wiele podstępu, a ludzie się nie wstydzą.
10
Popatrz, dziecko, co
uczynił Nadab swemu żywicielowi Achikarowi. Czyż żywego nie zakopał do
ziemi? Ale Bóg wynagrodził mu tę krzywdę przed obliczem swoim. Achikar
wyszedł na światło, a Nadab poszedł do wiecznych ciemności, ponieważ czyhał
na życie Achikara. A ponieważ [Achikar] dawał jałmużnę, uniknął zasadzki
śmierci, którą zastawił na niego Nadab. A Nadab wpadł w zasadzkę śmierci i
zgubił samego siebie.
11
Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia
dawanie jałmużny, a jakie – popełnianie nieprawości, że mianowicie ona
zabija. A oto i dusza moja opuszcza mnie”. I położono go na łóżku, i umarł.
Pochowano go uroczyście.
12
A kiedy umarła jego matka, pochował ją Tobiasz
obok swego ojca. Potem wywędrował on sam i jego żona do Medii i zamieszkali
w Ekbatanie u swojego teścia Raguela.
13
A Tobiasz opiekował się nimi ze
czcią i pochował ich w Ekbatanie w Medii. I odziedziczył majątek po Raguelu
i po ojcu swoim Tobiaszu.
14
I umarł otoczony czcią w sto siedemnastym roku
życia.
15
A przed swoją śmiercią przekonał się na własne oczy o upadku
Niniwy i widział jej jeńców prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. I
błogosławił Boga za wszystko, co On uczynił synom Niniwy i Asyrii. I cieszył
się przed swoją śmiercią z powodu Niniwy, i uwielbiał Pana Boga na wieki
wieków.

Zostaw wpis