Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Tobasza (Tb 4)

Tobiasz młodszy i anioł Rafał

1
Tego dnia Tobiasz przypomniał sobie o pieniądzach, które złożył u Gabaela
w Raga w Medii.
2
I mówił do siebie: “Przecież ja prosiłem o śmierć.
Dlaczego nie mam zawołać mego syna i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach,
zanim umrę?”
3
I zawołał swego syna Tobiasza, który przyszedł do niego. I
rzekł mu: “Spraw mi piękny pogrzeb! Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej
przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie
zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem!
4
Przypomnij sobie, dziecko, na
jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w
łonie swoim nosiła. A kiedy umrze, pogrzeb ją obok mnie w jednym grobie!
5

Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie popełniaj
dobrowolnie grzechu i nie przestępuj nigdy Jego przykazań! Przez wszystkie
dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami
nieprawości,
6
ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia
we wszystkich swych czynach.
7
A wszystkim, którzy postępują
sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie
będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a
nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.
8
Jak ci tylko starczy, według
twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało – daj mniej, ale
nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności!
9
Tak
zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny,
10
ponieważ jałmużna
wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.
11
Jałmużna bowiem jest
wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.
12

Strzeż się, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie żonę z
potomstwa twych przodków! Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia
twojego ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie, dziecko, z
przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy wzięli
żony z pokrewieństwa swego i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich,
a ich potomstwo posiądzie ziemię.
13
A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i
nie wynoś się w sercu swoim nad twych krewnych ani nad synów, ani nad córki
twego narodu i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele
zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem
próżniactwo jest matką głodu.
14
Zarobku jakiegokolwiek człowieka, który by
pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. A jeśli
będziesz służył Bogu, On tobie odpłaci. Uważaj na siebie, dziecko, we
wszystkich swoich uczynkach i bądź dobrze wychowany w całym swoim
postępowaniu!
15
Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu! Nie pij wina
aż do upicia się i niech pijaństwo nie idzie z tobą w drogę!
16
Udzielaj
twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci
zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz.
17

Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj.
18

Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą.
19
W każdej
chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby
doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia, ponieważ żaden naród
nie posiada mądrości, lecz wszystko, co dobre, daje sam Pan i kogo Pan chce,
tego upokarza, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj na moje zalecenia i nie
wymazuj ich z serca!
20
Teraz powiadamiam cię, dziecko, że złożyłem dziesięć
talentów srebra u Gabaela, syna Gabriego, w Raga w Medii.
21
Nie bój się,
dziecko, żeśmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeśli ty Boga się
będziesz bał i będziesz unikał każdego grzechu, i czynił, co dobre jest
przed Panem, Bogiem twoim”.

Zostaw wpis