Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 19)

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
ZAWARCIE PRZYMIERZA

Objawienie się Boga Izraelowi

1
Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu
przybyli [oni] na pustynię Synaj.
2
Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na
pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

3
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i
powiedział: “Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom:
4
Wyście
widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i
przywiodłem was do Mnie.
5
Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i
strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.
6
Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom”.

7
Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko,
co mu Pan nakazał.
8
Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: “Uczynimy
wszystko, co Pan nakazał”. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu.
9
Pan rzekł do
Mojżesza: “Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy
będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze”. A Mojżesz oznajmił Panu
słowa ludu.

10
Pan powiedział do Mojżesza: “Idź do ludu i każ im się przygotować na
święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty
11
i niech będą gotowi na
trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę
Synaj.
12
Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się
wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry,
będzie ukarany śmiercią.
13
Nie dotknie go ręka, lecz winien być
ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane
przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę”.

14
Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I
wyprali swoje szaty.
15
Później powiedział ludowi: “Bądźcie gotowi za trzy
dni i nie zbliżajcie się do kobiet”.

16
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty
obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały
lud przebywający w obozie drżał ze strachu.
17
Mojżesz wyprowadził lud z
obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry.
18
Góra zaś Synaj była cała
spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby
z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła.
19
Głos trąby się przeciągał i
stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród
grzmotów.

20
Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt
góry, a Mojżesz wstąpił.
21
Pan rzekł do Mojżesza: “Zstąp na dół i upomnij
lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z
nich przypłaciłoby to życiem.
22
Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej
zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił”.
23
Wtedy
rzekł Mojżesz do Pana: “Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż
zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: “Oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako
świętą”".
24
Potem Pan powiedział do niego: “Idź, zstąp na dół, a potem
przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby
wstąpić do Pana, boby ich ukarał”.
25
Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu
oznajmił.

Zostaw wpis