Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 40)

1
Tak powiedział Pan do Mojżesza:
2
“W pierwszym dniu miesiąca pierwszego
postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania.
3
I umieścisz w nim Arkę
Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną.
4
Wniesiesz także stół i położysz na nim
to, co ma być położone, oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy.
5

Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed Arką Świadectwa i
zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku.
6
Ołtarz zaś całopalenia
postawisz przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania.
7
Kadź zaś umieścisz
między Namiotem Spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą.
8
Urządzisz też
dziedziniec dokoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę.
9
Wtedy weźmiesz olej
namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest; poświęcisz go
i wszystkie jego sprzęty, i będzie święty.
10
I namaścisz ołtarz całopalenia
ze wszystkimi jego przyborami, i poświęcisz go, i będzie bardzo święty.
11

Namaścisz również kadź i podstawę jej i poświęcisz ją.

12
Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejście do Namiotu
Spotkania i obmyjesz ich wodą.
13
Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty
i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi służył jako kapłan.
14
Każesz także
zbliżyć się jego synom i ubierzesz ich w szaty.
15
Potem namaścisz ich, jak
namaściłeś ich ojca, aby Mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie
przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki”.

16
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak
wykonał.

17
Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku
drugiego.
18
Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach,
umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy.
19
I rozciągnął namiot nad
przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał
Mojżeszowi.
20
Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też
drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią.
21
Wniósł
następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę
Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
22
Postawił również stół w Namiocie
Spotkania po stronie północnej przybytku przed zasłoną,
23
a na nim rozłożył
przed obliczem Pana rząd chlebów, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
24
Postawił
też świecznik w Namiocie Spotkania naprzeciw stołu po stronie południowej
przybytku
25
i [na nim] umieścił lampy przed Panem, jak Pan nakazał
Mojżeszowi.
26
Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania naprzeciw
zasłony
27
i kazał palić na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

28
Zawiesił zasłonę przy wejściu do przybytku.
29
Ołtarz zaś całopalenia
postawił przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania i ofiarował na nim
całopalenie i ofiarę pokarmową, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
30
Ustawił także
kadź między Namiotem Spotkania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia.
31
I
myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie,
32
przed
wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przystąpieniem do ołtarza, jak to nakazał
Pan Mojżeszowi.
33
Wreszcie urządził dziedziniec dokoła przybytku i ołtarz,
a przy wejściu zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła.

34
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła
przybytek.
35
I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na
nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek.
36
Ile razy obłok wznosił się
nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę,
37
a jeśli obłok nie wznosił
się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku.
38
Obłok bowiem
Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach
całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

Zostaw wpis