Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Wyjścia (Wj 6)

1
Pan rzekł wtedy do Mojżesza: “Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi.
[Zmuszony] mocną ręką wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju”.

Drugi opis powołania Mojżesza

2
Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: “Jam jest Jahwe.
3
Ja
objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale
imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.
4
Ponadto ustanowiłem też przymierze
moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako
przybysze.
5
Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie
obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze.
6
Przeto powiedz synom
izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z
niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary.
7
I
wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja,
Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego.
8
Potem wprowadzę was
do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!”

9
Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z
powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót.

10
Pan powiedział do Mojżesza:
11
“Idź i powiedz faraonowi, królowi
egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju”.
12
Mojżesz wymawiał się
przed Panem mówiąc: “Jeśli Izraelici nie chcą mię słuchać, jakże faraon
będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność?”

13
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i
dla faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi
egipskiej.

14
Oto naczelnicy rodów: synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch i
Pallu, Chesron i Karmi; to są rodziny Rubena.
15
Synowie Symeona: Jemuel,
Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki; to są rodziny Symeona.
16

Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami: Gerszon, Kehat i Merari. Lat życia
Lewiego było sto trzydzieści siedem.
17
Synowie Gerszona: Libni i Szimei,
według ich rodzin.
18
Synowie Kehata: Amram i Jishar, Chebron i Uzzjel. Lat
życia Kehata było sto trzydzieści trzy.
19
Synowie Merariego: Machli i
Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów.
20
Amram wziął za żonę
ciotkę swoją, Jokebed, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Lat życia
Amrama było sto trzydzieści siedem.
21
Synowie Jishara: Korah, Nefeg i
Zikri.
22
Synowie Uzzjela: Miszael, Elsafan i Sitri.
23
Aaron wziął za żonę
Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba,
Abihu, Eleazara i Itamara.
24
Synowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. Oto
rody Korachitów.
25
Eleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek
Putiela, i ona urodziła mu Pinchasa. To są głowy rodów lewickich według ich
rodzin.
26
Oto są ci, Aaron i Mojżesz, do których właśnie rzekł Pan:
“Wyprowadźcie synów Izraela z Egiptu według ich zastępów”.
27
To oni
przemawiali do faraona, króla egipskiego, i wyprowadzili Izraelitów z
Egiptu: oni, Mojżesz i Aaron.

28
Gdy Pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej,
29
powiedział mu
wtedy Pan: “Ja jestem Pan! Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko,
co ci powiedziałem”.
30
A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: “Oto
mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mię słuchać?”

Zostaw wpis