Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 3)

Wizja czwarta: przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty

1
Potem [Pan] ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem
Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.
2
[Anioł] Pański tak
przemówił do szatana: “Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan,
który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z
pożogi?”

3
A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne.
4
I zwrócił się
anioł do tych, którzy stali przed nim: “Zdejmijcie z niego brudne szaty!” Do
niego zaś rzekł: “Patrz – zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię
szatą wspaniałą”.
5
I tak mówił jeszcze: “Włóżcie mu na głowę czysty zawój”.
I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się
to w obecności anioła Pańskiego.

6
Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego:
7
“Tak mówi Pan
Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze
dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków
i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją.
8
Arcykapłanie Jozue,
słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych
mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – Odrośl.
9

Patrz – oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem
oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju
- wyrocznia Pana Zastępów.
10
W owym dniu – wyrocznia Pana Zastępów -
będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i
drzew figowych”.

Zostaw wpis