Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Zachariasza (Za 6)

Wizja ósma: cztery rydwany

1
Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [zobaczyłem] cztery rydwany
wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane.
2
Pierwszy rydwan
ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan – konie kare,
3
białe konie -
rydwan trzeci, wreszcie czwarty – konie srokate, silne.

4
Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: “Co one oznaczają,
panie mój?”
5
I dał mi taką odpowiedź: “To wyruszają cztery wichry nieba,
które się stawiły przed Panem całej ziemi.
6
Kare rumaki popędzą na północ,
za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe”.
7
Silne rumaki
wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał:
“Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!” I popędziły na krańce ziemi.
8

Zawołał do mnie: “Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym: one
sprawią, że Duch mój spocznie w krainie Północy”.

Koronacja arcykapłana

9
Pan skierował do mnie słowa:
10
“Zbierz [dary] od wygnańców: od
Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza – ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do
domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii.
11
Weź
srebro i złoto, każ sporządzić koronę i uwieńcz nią głowę Jozuego, syna
Josadaka, arcykapłana.
12
Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie
mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię
Pańską.
13
On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu.
Jako panujący zasiądzie na tronie swoim. A kapłan również zasiądzie na
swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch”.
14
Korona niech
będzie w świątyni Pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Cheldaja, Tobiasza,
Jedajasza i dla synów Sofoniasza.
15
Z dalekich stron przybędą ludzie i będą
budować świątynię Pańską, i przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do
was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga
waszego.

Zostaw wpis