Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Kolosan (Kol 3)

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Chwalebny Chrystus – zasadą nowego życia

1
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
2
Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
3
Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
4
Gdy się ukaże Chrystus, nasze
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa

5
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w <waszych> członkach:
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest
bałwochwalstwem.
6
Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu.
7
I
wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli.
8
A teraz i wy
odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną
mowę od ust waszych!
9
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie
dawnego człowieka z jego uczynkami,
10
a przyoblekli nowego, który wciąż się
odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go
stworzył.
11
A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,
barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest]
Chrystus.
12
Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
13
znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!
14
Na to zaś wszystko
[przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.
15
A sercami waszymi
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym
Ciele. I bądźcie wdzięczni!
16
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym
swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w
waszych sercach.
17
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Zasady życia domowego

18
Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.
19
Mężowie,
miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!
20
Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu.
21
Ojcowie, nie
rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
22
Niewolnicy, bądźcie
we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak
gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się
[prawdziwego] Pana.
23
Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana,
a nie dla ludzi, świadomi,
24
że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste]
jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!
25
Kto bowiem popełnia
bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma
względu na osoby.

Zostaw wpis