Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Tytusa (Tt 2)

Wskazania dla różnych stanów

1
Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką:
2
że starcy winni być
ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą,
miłością, cierpliwością.
3
Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym
ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać
się winem, a uczyć innych dobrego.
4
Niech pouczają młode kobiety, jak mają
kochać mężów, dzieci,
5
jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre,
poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu.

6
Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani;
7
we wszystkim
dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj
prawość, powagę,
8
mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił
ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.
9
Niewolnicy niech będą
poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech
się im nie sprzeciwiają,
10
niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech
okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się
chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.

11
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim
ludziom
12
i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz
światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,
13

oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i
Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,
14
który wydał samego siebie za nas,
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na
własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
15
To mów, do tego zachęcaj
i karć z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy!

Zostaw wpis