Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Tytusa (Tt 3)

Wskazania ogólne

1
Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać
ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu:
2
nikogo nie lżyć,
unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi
wszelką łagodność.
3
Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni,
błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści,
godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
4
Gdy zaś ukazała się
dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,
5
nie ze względu na
sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił
nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
6
którego
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
7
abyśmy,
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego.

Rady dla Tytusa

8
Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym
mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie
dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi.
9
Unikaj natomiast
głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem
bezużyteczne i puste.
10
Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu
wystrzegaj się,
11
wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny,
przy czym sam na siebie wydaje wyrok.

12
Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się czym prędzej
przybyć do mnie do Nikopolis,
13
postanowiłem bowiem tam spędzić zimę.
Zenasa, uczonego w Prawie, i Apollosa zaopatrz należycie na drogę
powrotną, by im na niczym nie zbywało.
14
Niechże i nasi wierni nauczą się
przodować w [spełnianiu] dobrych czynów, które służą zaspokojeniu
koniecznych potrzeb – żeby nie byli bez zasług.

Epilog

15
Pozdrawiają cię wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas
kochają w wierze.

Łaska z wami wszystkimi!

Zostaw wpis