Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List św. Jakuba (Jk 1)

Adres

1
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu
pokoleniom w rozproszeniu.

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?

2
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na
was różne doświadczenia.
3
Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na
próbę, rodzi wytrwałość.
4
Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym,
abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

5
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który
daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.
6
Niech zaś
prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny
jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.
7

Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana,
8
bo jest mężem
chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach.
9
Niech się zaś ubogi
brat chlubi z wyniesienia swego,
10
bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo
przeminie niby kwiat polny.
11
Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło
łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie
w swoich poczynaniach.

12
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie
poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go
miłują.
13
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem
ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.
14
To własna
pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.
15
Następnie pożądliwość, gdy
pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.
16
Nie
dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!

17
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z
góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.

18
Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń.

Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?

19
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do
słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
20
Gniew bowiem męża
nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.
21
Odrzućcie przeto wszystko, co
nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności
zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
22
Wprowadzajcie
zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych
siebie.
23
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia
go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.

24
Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
25
Kto zaś
pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie
jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając
je, otrzyma błogosławieństwo.

26
Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce
swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.

27
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego
nieskalanym od wpływów świata.

Zostaw wpis